ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ހަދަން ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމެއް ނެތި، މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ރިސޯޓްތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ރިސޯޓްތަކާ ގުޅޭ ހައްގުތައް ބަދަލު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައި ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ރިސޯޓެއް ހިންގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ.

އެކަމަކު އެ ގަވާއިދަށް މިއަދު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ބުނާގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމެއް ނެތި ހަދާފައިވާ ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓްތައް ވެސް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ އެގްރިމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ނަމަ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން އެ ރިސޯޓެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް އެ އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލުމަށް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 4،000 ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ރިސޯޓެއް ހިންގަން ހަވާލު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވުމާ އެކު އެ އެގްރިމެންޓަކީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ އެގްރިމެންޓަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.