ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު 166 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި: ޝައިނީ

މިދިޔަ އަހަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި 166.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިކިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދަނޑުވެެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވާއިރު އެކަމުން ލިބޭ ފައިދާ ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ކުރިއެރުމާ އެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ރާއްޖޭގެ 78 ރަށަކުން 7،536 ދަނޑުވެރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 53 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް، އިގުތިސޯދުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ހިއްސާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

"މިއަދު އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ހީވާގި ދަނޑުވެރިން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުން ދާކަމެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުން ލިބޭ ނަފާ ވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވިކަމުގައި ވިޔަސް އަދިވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަރުކާރި އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގެންނަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖޭގެ ބިމުގައިި ފަސޭހައިން ހެދޭ ފަސް ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ކަރާ، ބަރަބޯ، ކިއުކަންބާ، ފަޅޯ އަދި ފަތްކޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މި އަމާޒަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން ލ. ގަން ކުރުހިންނާގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަން އެގްރިކަލްޗާ ސެންޓަރުގައި އެކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއް ވައުދުގެ ތެރެއިން "ކާނާގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދިނުން" ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބަކަރި ގެންގުޅުން ތައާރަފްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މަދުވެގެން ދެ ރަށެއްގައި ބަކަރި ފާމްތައް ހަދައި އެކަމުން ނަފާ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެމުން އަންނަކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނުކުުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ނެރުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދައިދިނުމަށް ފަށާފައިވާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 86 ފަރާތަކަށް 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.