ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ އެކުގައި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، އެއް ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ މި އަހަރު ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް، ކައިރި ކައިރީގައި އަންނާތީ، މި ދެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން އެއް ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ދުވަސް ދިމާވަނީ، ނޮވެންބަރު މަހުގެ 19ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާ އެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެމުން އަންނަ ގައުމީ އިނާމާއި، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު ދިނުން އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު މި އަހަރު ހާސިލުކުރި ހާފިޒުންނަށާއި، ސާނަވީ އިމްތިހާނުން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށާއި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެލް ދިނުން ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމާއި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް، ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.