75 އަހަރުގެ މީހާ ދަރިންނާ ބެހުނީ އަނިޔާކުރާނަމޭ ބުނެ ބިރު ދައްކައިގެން: މަންމަ

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި 75 އަހަރުގެ މީހަކު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު ކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގީ އެ ކުދިންގެ މަންމައަށް އަނިޔާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކައިގެން ކަމަށް މަންމަ ބުނެފި އެވެ.


"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން، އެ ހަތަރު ކުދިންގެ މަންމަ ބުނީ އޭނާގެ ދަރިންނަށް ދުވަސްވީ މީހާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ހަނުހުރީ ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭނާގެ އިހުމާލް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކި. އެއީ އަހަރެން (އެ ވާހަކަ) ބުނެފާނެތީ. އޭނަ ބުނެފައި އޮންނަނީ އެ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިއްޔާ އަނިޔާކުރާނަމޭ. ދުވަހަކު ވެސް އެ ވާހަކަ ނުދައްކައްޗޭ، ކިޔާފައި ބިރު ދައްކާފައި އޮންނަނީ،" މަންމަ ބުންޏެވެ.

"[އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް] ގަބޫލުކުރަން. ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ އެއްނު!. [އެކަމަކު] އެއީ އަހަންނަށް އިންޒާރު ދީގެން ކުރުވި ކަމެއް ވިއްޔަ."

އެ ކުދިންގެ މަންމަ އެގޮތަށް މި ބުނީ އެމީހާގެ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން އޭނާގެ ދަރިން ތަހައްމަލްކުރި އިރު އެކަމާ އަޅާނުލާ ހުރުމުން، އެހެން މީހުންގެ ފާޑުކިއުން ވެސް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ހަތަރުބެއިިންނާ ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މީހާ ވަނީ އެ ކުދިން އުޅޭ ގެ މަރާމާތުކޮށް، ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީފަ އެވެ. އަދި އެ މީހުން ކައިބޮއި ހެދުމަށް، ދަރަންޏަށް އެއްޗެހި ނަގަނީ އެ މީހާގެ ފިހާރައިންނެވެ. އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށް ބަލައިގެން، އޭނާ ވަނީ، ވޭތުވެ ދިޔަ 12 އަހަރު، އެކި ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގައިފައި ކަމަށް، އެ ކުދިން ބުނެ އެވެ.

މިހާރު 24 އަހަރު ފުރިފައިވާ އެންމެ ދޮށީ އަންހެން ކުއްޖާއާ ތިން އަހަރު ވަންދެން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ފިލައިގެން މާލެ އައުމުން، ފިރިހެންމީހާގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ދެން ތިބި ކުދިން ކަމަށް، ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި، އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ކުދިންގެ މަންމަ ބުނީ މިހާ ދުވަސްވާންދެން ދަރިންނަށް އެހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމުން ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދަރިންނާ އެ މީހާ ބެހޭކަން އެންމެ ކުރިން އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެމީހާ އެ ގެއަށް އާއްމުކޮށް އަންނަނީ ރޭގަނޑު 11:30 ނުވަތަ 12 ޖަހާއިރު އެންމެން ނިދުމުންނެވެ. އެކަމަކު ކުދިންގެ ކޮޓަރިއަށް އޭނާ ވަންނަކަން އެނގުނީ ފަހުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން، ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުދިން ބުނީ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަ މަންމައަށް އެންގުމުން އެދުނީ އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މިހާރު ހުރީ ބަލިވެގެން ކަމަށް ބުނެ މާލޭގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށ،ް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ވަނީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމު މީގެ ކުރިން އޭގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ރަށަށް ދިޔަ ފަހަރު ވެސް ބަލިވެގެން ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އޭނާ އެޑްމިޓްކުރި ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި މީހުން ބުނެ އެވެ.