ވިލިމާލޭން ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި

ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ނިންމައި އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.


ވެމްކޯގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އިގުބާލް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވި ހަރާކާތުގައި، ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތަށް މީހުން ހޯދުމުގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ އިތުރު ހަ ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ނަގަން އިންޓަވިއު ކުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 75 މީހުންނަކީ ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި ނެގުމަށް ޝައުގުވެރިވި މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ހުރި ވެމްކޯގެ ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުންތަކެއް ކުރިމަތިލައި، ފޯމު ހުށަހަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ވެމްކޯ

އިގްބާލު ވިދާޅުވީ ހަވީރުން ފެށިގެން ރޭގަނޑާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ އިވެންޓަށް 280 މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 240 މީހަކާ އިންޓަވިއު ކުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 19-20 އަހަރުގެ ޒުވާނުން ގިނަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރިވަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރު އަދަދެއް. ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ކުނި އުކާލުމަށް ވިލިމާލޭން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު،" އިގްބާލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެމްކޯ އިން ބުނީ އިންޓަވިއު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެކަމަށް ގާބިލް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ވެމްކޯއިން ހުޅުވާލި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ގޮސް ތިބި މީހުން. -- ފޮޓޯ/ ވެމްކޯ

ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ކުނި އުކާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

މަހެއްގެ މައްޗަށް 9،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް މާލޭގައި އެކަނި ވެސް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.