ބަޖެޓް ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވާން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ނަގާ ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވާން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ޖަލްސާ ވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ނިންމީ އެ ބަޖެޓާ މެދު ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މެމްބަރުންގެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، ސަޕްލިމެންޓްރީީ ބަޖެޓަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ފާސްކުރަން އުޅޭ ބަޖެޓަަކަށް ނުވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަޖެޓް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެންސްޕާ އާއި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށެވެ.

"ހަގީގަތަކީ ބަަޖެޓް ފާސްކުރަން މި އުޅެނީ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކަށް ނޫން ކަމަށް މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ. އާސަންދަ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ބަޖެޓް ފާސްކުރާ އިރު، އެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުވަތަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވޭ. އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފައި އޮތް މިންވަރު ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް،" މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ބަޖެޓް މި ބޭނުން ވަނީ ބައި އިލެކްޝަނަށް، މިއީ ސީދާ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ބާއްވަން އުޅޭ އިންތިހާބުތަކެއް. ޕީޕީއެމަށް ފައިދާތަކެއް ހޯދަން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާކަށް ނުޖެހޭ."

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މަޖިލީހުގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ، ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް 330 މިލިއަން ރުފިޔާ، ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޑިޖިޓަލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް 47 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނުގެ ތެޔޮ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދިދާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު، އެ އަދަދު 27 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ އެވެ.