ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނެތް

އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލި އިރު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން އޮންނާނެ ދުވަހެއް ވެސް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ޖަލްސާތައް ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިސް ކެންސަލް ކުރި ކަން އެނގުނީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކުރި މެސެޖަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަޖިލިސް އޮންނާނެ ދުވަހެއް އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ. އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން އާންމުކޮށް ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް ކަމަށާއި ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާ ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނުނިމި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމައި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ބެލެވޭ ގޮތުގައި މަޖިލިސް ފަށާނީ އީދު ބަންދަށް ފަހު އަންނަ ހޯމައިގައި ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާއި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ހިމެނެ އެވެ.