ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ބަޖެޓެއް، މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވާނެ: އަދާލަތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރު ހުރި އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސް އިންތިހާ އަށް ގޯސްވާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އަދާލަތު ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެއީ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރަނީގެ މައްސަލަ އާއި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ނެތުމާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ބޭންކްތަކުން ލޯނު ހޯދަން އާއްމުންނަށް ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ފަދަ އެތައް ކަމެއް ގޯސްވެ، އިގްތިސާދަށް އިންތިހާ އަށް ގެއްލުންވާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެ، އިގްތިސާދަށް ނުރައްކާ ފޯރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ބަޖެޓުގައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު މި ބަޖެޓަކީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކާ ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ކުރެވިފައިވާ ބޭއިންސާފު ބަޖެޓެކެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ރަށްތަކުގެ މެދުގައި ވެސް ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ކުރެވިފައިވެ އެވެ،" އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައ މި ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ވެސް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ދެހާސްސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަދި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމަށް ބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންވަރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ،" ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އަދާލަތުން ބުނިގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 22.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ސަރުކާރުގައި ނެތެވެ. ސަބަބަކީ، ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރަން ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުންނާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އަށަގަނެފައި އޮތް މިންވަރުން ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި އަރާނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާކޮށްފައި ވިޔަސް، އަދާލަތު ޕާޓީން ދެކޭގޮތުގައި، އެ އަދަދު އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު، ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ހުރީ 25.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަރަނި ބޮޑުވެ އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި އަދަދު 49.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މިއީ 2013 ވަނަ އަހަރު މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ 23.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %92 އިތުރު އަދަދެކެވެ،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް ދީފައިވާ މުހިންމު ލަފާތަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް، ސަރުކާރުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަމާޒެއް ނެތް ބަޖެޓާ މެދު ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.