ހުޅުމާލޭ އާ ފްލެޓުތަކަށް ހުކުރު ދުވަހު މީހުން ބަދަލުވާން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން އެޅި 661 ފްލެޓަށް، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މީހުން ބަދަލުވާން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ތިން ކޮޓަރީގެ އެ ފްލެޓްތަކަށް މީހުން ބަދަލުވާން އެކި ދުވަސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އެއް ބަޔަކު ބަދަލުވާ އިރު މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެހެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދޫކުރި މި ފްލެޓްތަކުގައި، އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިން ވެސް ދީފަ އެވެ.

އެ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް ލިބޭނެ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ގުރުއަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރި މި ފްލެޓްތަކަށް 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި އެވެ. އެކަމަކު ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އާއްމު ކުރި އިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ މި ފްލެޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 25 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން މަހަކު 6،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 25،000 ރުފިިޔާ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދެއް، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނުކުޅެދުމެއް ހުރި މީހުންނަށް ދީފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ކެޓަގަރީ އެކަކުން، އެ ފަދަ 103 މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ އިރު، ކެޓަގަރީ ދޭކުން 64 މީހުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވެސް ހައުސިންގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ތަނުން 80،000 މީހުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.