އާ ސަރުކާރުން އެފްޓީއޭ މުރާޖައާކުރާނެ ކަން އެނގެން ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން (އެފްޓީއޭ)، ރާއްޖޭގެ އާ ސަރުކާރުން މުރާޖައާކުރަން މަޖުބޫރުވާނެކަން ޗައިނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެފްޓީއޭއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދީ އަވަސްއަރުވާލައިގެން އަދި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާ ސަރުކާރަކުން އެ އެއްބަސްވުން މުރާޖައާކުރަން މަޖުބޫރުވާނެކަން ޗައިނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓުވީޓްގައި ލިއުއްވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ގައުމަކާ އެކު ވީ ފުރަތަމަ އެފްޓީއޭ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ހުއްދަދިނީ އެ ބޮޑު އެއްބަސްވުން އެންމެ 30 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި "ދިރާސާކޮށްފަ" އެވެ. އެކަމަކު އެހާ ބޮޑު ކަމަކަށް ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

އެއަށް ވޯޓު ދެއްވި 30 މެމްބަރުންނަކީ މުޅިން ވެސް ސަރުކާރު ފަޅީގެ މެމްބަރުންނެވެ. އިދިކޮޅު އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޖަލްސާއަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ.

މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާ އެކު މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ތަރައްގީތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ އެ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ ރާއްޖެ، ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމަށް ކަމަށެވެ.