ރައީސް ޔާމީންގެ ތިން ފޯމިއުލާ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު ރައްޔިތުން ތިން ކަމަކަށް ވިސްނަން އެދިވަޑައިގެން، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި އެވެ.


އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް އިއްޔެ ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެން ބޯފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ މޫސުމް ފެށިފައިވާއިރު، މި މޫސުމުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ގާބިލް، ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ތިއްބެވި ނަމަވެސް އެއް މައްސަލައެއްގައި މި ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ހާސްބައި ތަފާތު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ މީގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ދެނެގަންނަން ރައްޔިތުންނަށް އެހާ ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ވެސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ވޯޓު ފޮށި ކައިރިއަށް ދާއިރު ރައްޔިތުން ބުއްދީގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ތިން ފޯމިއުލާއެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެދެއްވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ވެސް އިހްތިޔާރީ ސުވާލުތަކެއް އޮންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ޖަވާބު އިހްތިޔާރުކުރަން ފަސޭހަ، ކުރު މަގުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މިސާލެއް ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ މާޒީއަށް ބަލާފައި އެ ބޭފުޅަކު ދައްކާ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން ދީނީ އަގީދާގެ މަތީގައި ތިބެވިދާނެތޯ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މިއީ، ވަރަށް ފަސޭހަ ސުވާލެއް. އިސްލާމީ މުޖުތަމައެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ ސުވާލުން ފޭލްވާނެ ލީޑަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ކަން ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ނަން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ ރަސްގެލުމުން، އިހްތިޔާރީ ޖަވާބުތައް މަދުވާނެ ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ހިންނަވަރުގައި ގާއިމްކުރި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް، ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް

ދެ ވަނަ ފޯމިއުލާއަކީ، ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި މޫސުމުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތާ މެދު ވިސްނެވުމެވެ. އެގޮތަށް ވިސްނާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ވެސް ޖައްވަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި ނަމަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުން ވިސްނަންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު މި ދައްކަނީ މިފަދަ [ހިންނަވަރު ފަދަ] ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަހަލަ ނިޒާމްތައް ނެތިގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ގުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ނެތިގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މިއީ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ވެސް ސްޕޭސްއަށް ދާ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހިސާބުން ގަބޫލުކުރަންވާނެ މިއުޅެނީ އަދި އެހެން ދުނިޔެއަކުން އައިސް އުޅޭ އޭލިއަނެއް ކަމަށް،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބުއްދި އަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދައްކަވާ ލީޑަރެއް ނަމަ، ވޯޓު ފޮއްޓާ ހަމައަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ ނަމެއްގައި ނުބައި ފާހަގަލާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އޮންނާނީ އޭނާ އެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އަމަލީ ގޮތުން އެކަމެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭ ވަރުގެ ތަޖުރިބާއަކާއި އިލްމަކާއި ހުނަރުވެރިކަމެއް ހުރި މީހެއްތޯ ބަލާލުން. ހަމަ ވަރަށް ސާދާ ތިން ކަމެއް މި ދަންނަވާލީ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ތިން ކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމަކުން ފޭލްވެއްޖެ ވެރިއަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭނެ ވެރިއެއް ނޫނެވެ.