ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ވޭތޯ ބަލަން މީރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާއިރު އެއީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ވަނީ ބޭރުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް، ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކި މަސައްކަތްތައް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާ ނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ނަމަ އެއީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރަން އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށް ސާކިއުލާގައިވެ އެވެ.

އެފަދަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށްވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކީ ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވެސް އެ ސާކިއުލާގައި އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެ ފަރާތެއް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހެ އެވެ. ބޭރުގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ގޮތްޕެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ ފެކްޓްރީ އަދި ގުދަން ފަދަ ތަންތަން ހުރުމަކީ ވެސް އެ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖޭގައި ހުރީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެކެވެ.