ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ރޭޕް ކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ އާޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އެ ތަނަށް ދިއުމުން ކަމަށްވެ އެވެ.

ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަން ފުލުހުން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމެއް ވެސް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ވެސް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ކުށްވެރި ކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެއް ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފައިވާއިރު، ރޭޕްކުރާ މީހުން ހިމާޔަތް ލިބޭ ތަނަކަށް ރާއްޖެ ވެގެންދަނީތޯ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވެ އެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވަމުންދާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ވެސް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އެފަދަ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.