ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ދޭން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އެމްޑީޕީ

ރޭޕް ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ނުބެލި، ރާއްޖެ އިން އަދުލު އިންސާފު ގެއްލި ހަލާކުގެ ތެރެ އަށް ވެއްޓެމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭޕުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވީހާ ވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކު ތަހުގީގުކުރަން އެމްޑީޕީން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ރޭ ވަނީ 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީނުވެ ފުލުހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިމޭނުން ތިބުމަކީ އެ ފަދަ ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން އާއްމު ވެފައިވާއިރު، އެފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމުން ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެ ކަންކަން ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ބޮޑެތި މަގާމުތައް ދެމުން އަންނަ ކަމީ މިފަދަ ސަގާފަތްތައް މުޖުތަމައުގައި އާއްމުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ރޭޕަކީ އަނިޔާވެރި ބޮޑު ކުށަކަށް ވާއިރު، އެފަދަ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

މިދިއަ ހަފުތާގައި އާޓް ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ އާޓް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީތެރިވާން އޭނާ އެތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުއްޓާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި އަންހެން ކުއްޖާއާ ހަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު، އެ ކަން ސިއްރު ކުރަން އޭނާ އަށް ފައިސާ ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. އެ ކަމަކު އަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ އެކަން ގަބޫލުނުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް އެ ފިރިހެން މީހާ ދޮގު ކުރަމުން ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔައީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި އަށް ކަމަށާއި އެއީ ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ، އޭނާއަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.