ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްގެން ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލަރު މަހަށް!

ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިގެން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ސަސްޕެންޑް ކުރި، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތިން މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ކައުންސިލަރަކު މިހާރު ވަނީ މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދަން ފަށައިފަ އެވެ.


ދާންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުސެއިން އާދަމް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެރަށު ދޯންޏަކުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ފެށީ، ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ނުލިބޭނެތީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށެވެ. އޭނާ މަހަށް ދާން މި ފެށީ ސަސްޕެންޝަން އުވާލެވޭތޯ ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވުމުންނެވެ.

"ތިން މަހަށް ވީމަ، އެހެން ވަޒީފާއެއް ވެސް ނުލިބޭނެންނު. ދެން ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުސްކޮށް ރަށުގައި ނުހުންނަން ވެގެން މަސްވެރިކަން މި ފެށީ." މަސްވެރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަކީ މަސްވެރި ރަށްތަކަކަށް ވާއިރު، މަސްވެރިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ގާތްކޮށް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ހުސައިން ދެކެ އެވެ.

ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 18،000 ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު މަސްވެރިކަމުން އެ އަށް ވުރެ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރަނގަޅަށް ބޭނޭ ދުވަސްވަރު އެބަ ލިބޭ ހަފުތާއަކު 10،000 ރުފިޔާ. މަހަކަށް އަންދާޒާ ކޮށްލާއިރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 30،000ރ. ވަރު،" މީގެ ކުރިން ވެސް ޗުއްޓީތަކުގައި މަހަށް ގޮސްފައިވާ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ހުންނަން ޖެހެނީ ގއ. ވިލިނގިލީގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަސްވެރިކަމުގައި ދުވާލު އުޅެފައި ނިދަން އަމިއްލަ ރަށް، ދާންދު އަށް ދެވުމަކީ ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށް ހުސައިން ދެކެ އެވެ.

ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އިން އެކަހެރިކޮށްފައި ހުރުމަކީ އޭނާ އަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން އެ މަގާމަށް ނުކުންނަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ. ސަސްޕެންޝަން އުވާލަ ދިނުމަށް އެދި އޭނާ ވަނީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

"އެލްޖީއޭ އިން އަންގާ ދުވަހަކުން ފެށިގެން ދާނަން. ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ދަތިވާނެ ލިބެން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ނުލިބި ތިބެން ޖެހުނީމަ. އަނެއްކޮޅުން ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ކަންކަން ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި މިވަނީ،" ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާއާ އެކު ދެން ސަސްޕެންޑްކުރި ދެ ކައުންސިލަރުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނަޒްމީން އާއި އަހުމަދު ފުއާދު ވެސް ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ނެތި ރަށުގައި ތިބި އިރު އެ މީހުންގެ އެދުމަކީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ސަސްޕެންޝަން އުވައިލަ ދިނުމެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ޚާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކު ނޫނީ ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލު ކުރުން މަނާކޮށް ސާކިއުލާއެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ކައުންސިލަރުން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެ އެންގުން ލިބުނީ ބައްދަލުވުން ނިމުނު ފަހުން ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ އެ ކައުންސިލަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.