މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު، މިނިވަން ދުވަހު ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.


އާންމު ގޮތެއްގައި ގައުމީ އިނާމު ދެމުން އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި ކަމަށް ވިޔަސް، ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރު އެ އިނާމު ދޭނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ.

އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނައި ސަބަބެއް ސަރުކާރުން ހާމަނުކުރި ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ ނިންމުން އައީ މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ އަހަރު ކަމަށް ވުމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން 2013 ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިއިރު ވެސް ގައުމީ އިނާމު ދީފައި ވަނީ އެ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފުލާގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ ގައުމީ އިނާމު ދޭ ދުވަހަށް ބަދަލު ގެނައީ ވަކި ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް މި އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭއިރު އެ މުނާސަބަތު ވެސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.