ފާރިސް ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭން ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ސިޓީއެއް މައުމޫނަށް!

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދެފި އެވެ.


ފާރިސް ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމީ އިއުލާންނުކޮށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރެވޭ އިސްލާހު ފާސްކުރަން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް ހިލާފުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އިންނަވައި ފާރިސް ވޯޓު ދެއްވީ އެ އިސްލާހު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު މައުމޫނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަައި ފާރިސްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ފާރިސް ވަކިކުރީ ޕާޓީގެ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއް ނުބާއްވަން މައުމޫން އަންގަވާފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީ އޮފީހުން ބޭރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެންނެވެ.

ފާރިސް ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒުކޮށްދޭން އެދުނުއިރު އޭނާގެ އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ނުބަލާ ކަމަށާއި އެއީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރެއް ކަމަށް ބުނެ ޕާޓީ އޮފީހުން ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.