ނިހާން އާއި މުސްތަފާ، މީޑިއާ އަށް އޮތް "ލޯބި" ބަންޑުންކޮށްލައިފި!

ތިމަރުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މީޑިއާ އަށް ދެއްވީ އިންޒާރެކެވެ؛ ދިފާއުގައި ނިކުންނެވީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނެވެ. ދެން ފެށުނީ މީޑިއާ އަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް "ލޯބީ"ގެ ވާދަވެރި ބަހުސެވެ.


ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމަށް މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ލިޔާ ނަމަ މީޑިއާތަކަށް ދައުވާ ކުރަން 12 މެމްބަރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މުސްތަފާގެ މި ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ނިހާން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވިި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، މައުލޫއުއާ ނުގުޅޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު ވެސް ދޭތެރެއެއް ހޯއްދަވައި ނިހާން ވަނީ، ނޫސްވެރިންގެ "ދިފާއުގައި" ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތޮފާ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރެއްވި މައްސަލަ އާއި އެ ނޫން ވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ އޭނާ ހުންނެވީ ނޫސްވެރިންނާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ކަންކަމަކީ، ނޫސްވެރިންގެ އަތުގައި ހެކި ހުރި ނަމަ، ހަގީގަތް ފޮރުވުމެއް ނެތި ތެދުވެރިކަމާ އެކު ލިޔަން ޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް ނޫސްވެރިން ލިޔަން ޖެހޭނެކަން. ނޫސްވެރިޔާ ލިޔުނީތީ ގޯސްވެގެން ނޫސްވެރިން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް މިދަނީ މީހުން. މި މައްސަލަތަކުގައި ދެވެން ހުރި އެއްބާރުލުންތަކާއި އެހީތެރިކަން ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ނޫސްވެރިންނަށް ދޭނަން،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށް، މުސްތޮފާ މިއަދު ވަނީ، ނޫސްވެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ބަދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޮނޑީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 12 މެމްބަރުން "ބުނި އެއްޗެއް ރައްދުކުރީ" ހުރިހާ މީޑިއާ އަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް ބުނި އެއްޗެއް ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ގޮނޑިތައް ގެއްލުނު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާ އެކު ވިދާޅުވީ މީޑިއާގެ ހިދުމަތުގައި ނިހާންމެންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އަމަލާއި ބަހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މުސްތޮފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީޑިއާ އަށް އޮތް ލޯބި ދެ ބޭފުޅުން ހާމަކުރެއްވިއިރު، އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލް ފާސްކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް ކުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ނިހާނެވެ. އެކަމަކު އެ ބިލަށް ވޯޓު ނެގި އިރު، ޕީޕީއެމްއާ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައި ހުންނެވި މުސްތޮފާ އެއަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރަން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ވެސް އެ ގާނޫނެވެ. ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ލިޔާ ނޫސްވެރިން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މުސްތޮފާ ވިދާޅުވީ އެ ގާނޫނަށް ރިއާޔަތްކުރައްވަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، މީޑިއާ ދެކެ ބޮޑަށް ލޯބިވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ ޝައަގުވެރި ބަހުސަކަށް ވާނެ އެވެ.