"ފެރީގައި އިންއިރު ރިލްވާންގެ ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް ފާހަގަވި"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އޭނާ ހުޅުމާލެ އަށް ދިޔަ ފެރީގައި އިންއިރު އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ސިއްރުން ފޯނާ ކުޅެމުން ދިޔަކަން ފާހަގަވި ކަމަށް، އޭނާއާ އެކު އެ ފެރީން ދަތުރުކުރި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު މިރޭ ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.


އޮގަސްޓް، 2014 ގައި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެގޮތަށް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނީ ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހަކަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހ. ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި ގދ. ވާދޫ ކަރަންކާގޭ، މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށެވެ.

ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ސިއްރުން ހެކިބަސް ދިން ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަކީ ހުޅުމާލޭ ފެރީން ރިލްވާނާ އެކު ވަރަށް ގިނައިން ދަތުރުކުރާ މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އޭނާއާ ރިލްވާން ދިމާވީ އެރޭ މެންދަމު 1:00 އާއި 1:30 އާ ދެމެދު އޮތް ފެރީ ތެރެއިންނެވެ. ރިލްވާނާ ދިމާވުމުން އެ ދެ މީހުން ފެރީގައި އިށީނދެގެން ތިބީ ވެސް ޖެހިޖެހިގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފެރީގައި ތިބިއިރު ދެ މީހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާރު ހަނދާން ނެތް ކަމަށް އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެރޭ ރިލްވާން ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް ފާހަގަވިތޯ ދައުލަތުން ސުވާލު ކުރުމުން، އޭނާ ބުނީ އަރިއަކަށް ޖެހިގެން ހުރެ ރިލްވާން ފޯނާ ކުޅެމުން ދިޔަކަން އޭނާއަށް ފާހަގަވި ކަމަށެވެ. ހަތަރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ރިލްވާނާ ރަހުމަތްތެރިކަން އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މީހާ ބުނިގޮތުގައި އެއީ އާންމުކޮށް ރިލްވާންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

"ފުދޭ ވަރަކަށް ގިނައިން ފެރީން ދިމާވާ މީހެއް ރިލްވާނަކީ. އެރޭ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމަކަށްވީ ކުޑަކޮށް އަރިއަކަށް ޖެހިލައިގެން ހުރެ އޭނާ ފޯނާ ކުޅެމުން ދިޔަ،" އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ރިލްވާން އެރޭ ފެރީން ހުޅުމާލެއަށް ފޭބިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އޭނާއަށް ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ. ފެރީން ފޭބުމަށްޓަކައި ދެ މީހުން ތެދުވީ އެއްކޮށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަވަސްކޮށްލައިގެން ފޭބުމަށް ފަހު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި ރިލްވާން ފޭބި ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ރިލްވާން ފެރީގައި އިނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާތް ފަރާތުގައި. ހަމަ ގައިމު ވެސް ދެ މީހުން އެއްކޮށް ތެދުވީ ފެރީން ފައިބަން. އެކަމަކު އޭނާ ފެރީން ހުޅުމާލެ އަށް ފޭބިކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންކޮށެއް ނުބުނެވޭނެ،" އާލިފާއި ނޫރައްދީންގެ ވަކީލް ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

ގަދަކަމުން މީހަކު ރަތް ކާރަކަށް އަރުވަނިކޮށް ފެނުނު، އެރުވީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގޭ

ރިލްވާނާ އެކު ދަތުރުކުރި މީހެއްގެ އިތުރުން، ރިލްވާން ދިރިއުޅުނު ފްލެޓް ކައިރިން ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް ގަދަކަމުން މީހަކު އަރުވައިގެން ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު މީހެއްގެ ހެކިބަސް ވެސް ކޯޓުން މިއަދު ނެގި އެވެ. ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ސިއްރުން ހެކިބަސް ދިން އެ މީހާ ބުނިގޮތުގައި އެރޭ މެންދަމު އޭނާ ގޭގައި ހުއްޓައި މަގުމަތިން މީހަކު ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވިގެން ބެލްކަނިން ބޭރު ބަލާލިއިރު، ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް ގަދަކަމުން މީހަކު އަރުވާ މަންޒަރު ފެނުނެވެ.

އެކަމަކު އެ ކާރަށް އެރުވީ ކާކު ކަމެއް އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ވެސް ފާހަގަ ނުވާ ކަމަށް އެ މީހާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އެ މީހަކު އަރުވައިގެން ކާރު ދުއްވާލިއިރު އޭގެ ފަހަތު ދޮރުފަތް ހުރީ ހުޅުވިފަ އެވެ.

އެ މީހާގެ ހެކިބަހާ ދާދި އެއްގޮތަށް އެހެން މީހަކު ވެސް މިއަދު ހެކިބަސް ދިނެވެ. އޭނާ ވެސް ބުނިގޮތުގައި ރިލްވާން ދިރިއުޅުނު ފްލެޓް ކައިރިން މީހަކު ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑުއިވިގެން އޭނާ ބޭރު ބަލާލިއިރު ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް އެތަނުން ދުއްވާލިތަން ފެނުނެވެ.

ކާރު ދުއްވާލިއިރު އެ ކާރުގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވިފައި ހުރި ކަމަށާއި އަދި އެ ދޮރު ލައްޕަން މީހަކު އަތް ދިއްކުރި ތަން ވެސް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއީ ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏަސް، އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، އެއީ ކޮން ނަމްބަރެއް ކާރެއްތޯ ބަލަން އެވަގުތު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެވެ.

ހަތަރު ވަނައަށް ހެކިބަސް ދިން މީހާއަކީ ގަދަކަމުން މީހަކު ކާރަށް އަރުވަނިކޮށް ފެނުނު މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކަން އެނގުމުން ފުލުހުންނަށް އެކަން އެންގި މީހާ އެވެ. އެ މީހާ ބުނިގޮތުގައި ގަދަކަމުން މީހަކު ކާރަކަށް އެރުވި މަންޒަރު ފެނުނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އަނބިމީހާ އެހެން ބުނުމުން އިރުކޮޅެއް ކުރިން، އެ ސަރަހައްދުން މީހަކު ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އޭނާއަށް ވެސް އިވުނެވެ.

"އެ އަޑު އިވުނީމަ އަޅުގަނޑު ހީކުރި ސައިކަލުތަކެއްގައި ބަޔަކު އައިސް މަގުމަތީގައި އަޑުގަދަ ކުރަނީ ކަމަށް. އަނބިމީހާ ކައިރީގައި އެހީމަ އޭނާ ބުނީ ބަޔަކު ކާރަކަށް ގަދަކަމުން މީހަކު އަރުވައިގެން ގޮސްފިޔޭ. ބުނީމަ އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަޅުގަނޑު މަގުމައްޗަށް ނިކުތީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

މަގުމައްޗަށް ނިކުތްއިރު، އޭރު އެތަނުގައި ވަޅިއެއް އޮތް ކަމަށް އެ މީހާ ބުންޏެވެ. އެހެންވެ އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގުމުން ފުލުހުން އައިސް، އެ ސަރަހައްދުން ވަޅި ނެގި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މިއަދު ނެގީ ހަތަރު ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ކަމަށްވިޔަސް ސިއްރު ހެކިންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ތިން ހެއްކަކު އަދިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުން މިއަދު ހާޒިރު ނުކުރެވުމުން އެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ނަގާނީ މާދަމާ އެވެ. އެ ތިން މީހުންގެ އިތުރުން ފާޅުގައި ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ރިލްވާންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކިން އަދިވެސް އެބަތިއްބެވެ.

މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ވިދާޅުވީ މާދަމާ އާއި ބުދަ ދުވަހު ވެސް ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ގާޒީ ނިންމަވާފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 3:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އާ ހަމައަށް ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށެވެ.