ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު ފާސްވާނީ 43 މެމްބަރުން ހަމަވެގެން: ނިހާން

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައީސް ޔާމީން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭނީ 43 މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ތިއްބަވާ ވަގުތެއްގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރުގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ 39 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ގަރާރު އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ގަައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވީ އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 38 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާތުންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެ އެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އަހަން ވާނީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބޭ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދުން ބަލާއިރު 43 މެމްބަރުންނެވެ.

އެ ގަރާރު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ގަރާރު ފާސްކުރަން ގާނޫނުން ލާޒިމް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެ ގަރާރު ބާތިލް ކުރުމަށް ވޯޓް ދޭންޖެހޭނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މެމްބަރުން ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގަރާރަށް ތާއީދު ކުރަން ވޯޓަށް އަހާކަށް ނުޖެހޭނެ، (މަޖިލީހަށް) ހިއްސާކުރީމަ އެއޮތީ ނިމިފަ. ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން ވާނޭ އިންނަނީ. ފާސްކުރަން ހުށަހެޅީމަ ނިންމަން ޖެހޭނީ ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ ނުފެންނަ ބަޔަކު ހޯދައިގެންތާ ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމޭނީ. ތިކަން ތިގޮތަށް ކުރަން ނުފެނޭތާ ބަޔަކު ވޯޓް ދޭން ޖެހޭނީ." ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ އެގަރާރު ފާސްކުރެވެން އޮތީ 43 މެމްބަރުން ހަމަވެގެން ކަމަށާއި އެއަދަދު ހަމަނުވާ ނަމަ އެގަރާރު ފާސްނުކޮށް ބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 257 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވައި ރައީސް ނެރުއްވާ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން އެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ޖެހޭ އިރު، އެކަން ކުރެވޭނީ 43 މެމްބަރުން ހަމަވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ސަރުކާރަށް މެމްބަރުން ނުލިިބޭނެ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް، ގޮނޑިގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމި 12 މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ދައުވަތު ދީފަ އެވެ. އެމެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް ކުރަން ރޭ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރު އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ.