ގަރާރު ފާސްނުކޮށްފި ނަމަ އިމަޖެންސީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބާތިލްވާނެ: އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި ގަރާރު މާދަމާ ރޭ 8ގެ ކުރިން ފާސްނުކޮށްފި ނަމަ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްގެން ހިންގި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި އިމަޖެންސީގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފެށިފައި ވަނިކޮށް، ގާނޫނާ ޚިލާފު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ގަރާރު ހުށަހެޅީ އެހެންވެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން އޮތީ ފާސްކުރުމާއި ނުކުރުމާއި ގަރާރަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު ގާނުނުއަސާސީގެ 257 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެބަލިބިދޭ. 15 ދުވަހަށް ހިންގާފައި މިއޮތް ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ މާދަމާ ރޭ 8 ޖެހުމާ ހަމައަށް މިއަށް ގޮތެއް ނުނިންމައިފިއްޔާ ގަރާރު ބާތިލްވެގެންދާނެ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއާއެކު މި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބާތިލްވެގެންދާނެ."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގަރާރު ފާސްނުކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގުދަންމަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ވެސް ސައްހައެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ގަރާރު ފާސްނުކޮށްފި ނަމަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގަރާރު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ 43 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް، އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހުށަހެޅި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރަށް 43 މެމްބަރުން ހަމައެއް ނުވި. މި ވޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅި. މިއެއް ނޫން އެކަން ދާން ޖެހޭ ގޮތަކީ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ އިދިކޮޅަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ނުވީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް "ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިދޭން" ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުކުރަން ފަހު ވަގުތު ނިންމީ ވެސް، އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގާނޫނާ ޚިލާފަށެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮތަށް އެއީ، މެމްބަރުން ކަަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވީހާވެސް އަަވަހަކަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވަން އޭނާ ގޮވާލެއްވެވި އެވެ.