ޖަލްސާ ބޭއްވީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް ނޯންނާނެ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވަޑައިނުގަތުމަށް ނިންމައި، އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ އެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއެކެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ކުރިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބައިވެރި ނުވާން ނިންމީ އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ޖަލްސާ އަކަށް ވާތީ އެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ 12 މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ވާތީ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ، މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭނެ ހެނެއް. ކަންބޮޑުވާން ވެސް ޖެހޭނެ ހެނެއް އަދި އެއަށް ރައްދެއް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ ހެނެއް. އެހެންވީމަ އެއީކީ ގައުމު މިއޮތް ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މާ ސީރިއަސް ކަމަކަށް ނަގައިގެން އެ އަށް ރައްދު ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެެއް ނުކުރަން،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްލާހީ މަސައްކަތް ފެށިއިރާ އަޅާ ބަލާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ހާސިލްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކުރި ކުރުން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އެކި ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ފަހަތަށް ނުޖެހުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

"މިއަދު ވެސް ޖަލުގައި އެތައް ބައިވަރު ބޭފުޅުން. އެކި އުމުރުފުރައިގެ އެކިއެކި ބަލި ހާލަތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ގެންދަނީ މި ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަނިޔާތަކެއް ލިބެމުން. އެހެންވީމަ މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި އެ ބުނާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް،"" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ މެދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިރޭގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ އެވެ. ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން މަޖިލީހުން އިއްޔެ ބޭއްވި ޖަލްސާ ވެސް އިދިކޮޅުު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ އެވެ.