ޚަބަރު / ހައުސިން މިނިސްޓަރު

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ބިނާކުރާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް: ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފްލެޓަށް އެދިފައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ، ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ 15،000 މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އިއުލާންކުރުން ލަސްވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް ނުނިމޭތީ ކަމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށެވެ. ލަސްތަކެއް ނުވެ، އެކަން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ފިޔަވަހީގައި ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ 1،100 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ ބައެއް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުއްޔަށް އުޅުނު ގެ ދޫކޮށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު ކައިވެންޏާއި ދަރިންގެ އަދަދުގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފަ އެވެ. އެހެންވެ މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފްލެޓަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. --ފޮޓޯ: ނިޝާންއަލީ/މިހާޜރު

މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކުރިން، ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލީފަހުން މިހާތަނަށް އެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ބަދަލުތަކަކަށް ރިއާޔަތްކުރާނެ އެވެ. އަދި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އުސޫލްގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެެވެ.

"އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާނެ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ރޯދަ މަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ފެށުން ލަސްވަނީ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގޭގެއަށް ދާ ޓީމު ބޮޑުކޮށްލުމަށެވެ. ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި އެ ނޫން ވެސް މިކަމަށް ގާބިލް ކުދިން ޓީމުގައި ހިމަނަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

"ޓީމު ބޮޑުކޮށްލައިގެން ތަންކޮޅެއް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިކަން [ސާވޭ] ނިންމާލަން ބޭނުން ވަނީ. އެހެންވެ މިވަގުތަށް މަޑުޖެހިފައި ވަނީ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

32 ކޮމެންޓް, 104 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 49%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 45%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުސާރަކުޑަމީހާ

05 October 2016

ތިޔައީ ރައްޔިތުންނައް ދައްކާދަޅައެއް ކަމެއްވާބައެއް ނަމަ ފުލެޓުބޭނުންވެގެން އެދުނު ހުރިހާ ފަރާތަކައްވެސް ގޮތެއް ހަމަޖައްސަައި ދެއްވާނެ ވަކިވަރެކޭ ހައިވަކަރޭ ކަޅުވަކަރޭ ނުކިޔާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ދިގުދޫ

01 September 2016

މުއީޒު ތިޔަކުރަނީ ގެދޮރުވެރިއެއްނޫން. ތިޔަކުރަނީ ދަރަނިވެރި. ފޯމް ފުރިއިރު އަހަރެން އުޅުނީ ވަރަށް ކުޑަތަންކޮޅެއްގައިި. އެކަމަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނައިރު އަހަރެން ގެސްޓްހައުސެއްގައި ރީތި ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅޭނަމަ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެތާ؟ މުއީޒޫ ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުޑަތަނާއި ބޮޑުތަނުގެ ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ. އެދެ މީހުންވެސް ވާނީ ހަމަ ގެދޮރު ނެތް ދެމީހުންނަށް. ވީމާ އެދެމީހުންނަށް އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭނީ އެއްވަރަށް. މީހުން ރުޅިގަނދަ ނުކޮށްބަލަ. އެއްވެސް ތަނެއްގައި ގެދޮރުނެތުން ފްލެޓް ނެތުން ޝަރުޠުކުރަންޖެހޭނީ އެގޮތަށް. ދެން ބުނެލަންއޮތީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މި ޤައުމުން ޙައްޤުވާމިންވަރަކީ 600 އަކަފޫޓް ހުންނަ ޢުމުރަށް ކުލިދައްކަންޖެހޭ އެޕާޓްމަންޓެއްހޭ. އަހަރެމެން ކާބަފައިން ތިޔަފަދަ ކުލީގެ އަޅުންގެ ގޮތަކުނޫން އުޅުނީ. އަހަރެމެންނަށްވެސް ކުދި ބިންކޮޅު ލިބޭނެގޮތް ހަދާދީބަލަ. އެއީއޭ އޯގާތެރިކަމަކީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޮޓް އިމްޕޯޓަންޓް

22 July 2016

ޚަބަރުގެ ސުރުޚީ ލިއުމުގައ މިއައްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް "މިހާރު" ގެ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރަން. ޚަބަރު އެއްކޮށް ކިޔާ ނިމުނުއިރުވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާއްތައް ޢިއުލާން ކުރާ ވާހަކައެއް ނުފެނުނު. މުއިއްޒު ވިދާލުވިކަމަށް ޚަބަރުގައި ލިޔެފައިއޮތީ "ލަސްތަކެއް ނުވެ، އެކަން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް" .

The name is already taken The name is available. Register?

އަނގަ ގަދަ މިތުރު

18 July 2016

ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަށް ކުލި ދެއްކޭތޯ އަވަހަށް މަސައްކަތު ދަމާ ހިނގާ. ބޭކާރު ވާހަކަދެއްކިޔަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭޝަރަމް

17 July 2016

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އިނގޭނީ ފްލެޓް ލިބުނީމަ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ހޮޅި ގަވާއިދު

17 July 2016

11 އަހަރު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިން އެކަނި ކޮޓަރީގައި ނިދާތީ 12 ޕޮއިންޓް އުނިކުރި ދެއުޅިއެއް ނުވާ ގަވާއިދުތީ!!! ދެމަފިރީންގެ އެނދު 3 ވަނަ 4 ވަނަ ފަރާތަކަށް ހިިއްސާ ނުކުރާނަމަ އެ 12 ޕޮއިންޓް ސަލާމަތް ކުރެވޭކަށް ނޯވޭ... ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުން ބޭރުވާން ބާރު އަޅާ ގަވާއިދެއް ތިޔައީ... ދަރިޔަކު ނެތި ދެމަފިރީންގެ މައިންބަފައިންގެ ވެސް ގޯތި ގެދޮރު ނެތި އަދި ދެމަފިރީން މުޅި އުމުރު ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާކޮޅު ދަނީ މާލެ އަށް ކުލި ދެއްކުމަށް. ވަންނާނެ އިތުރު ތަނެއް ނެތް. މިވެސް އިންސާފުތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހޮކި ގަވާއިދު

17 July 2016

ކަލޯ އިންސާފެއް ނެތް. އިންސާފެއް ނެތް. މާތްﷲ އަޅަމެން މި ނުބައި ވެރިކަމުން މިންޖު ކުރައްވާ ދޭނވެ! އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

އ މ

17 July 2016

ފުލެޓު ލިބިފަ މިހާރު ތިބީ ތިޔައިން އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކަށް ނުފެތޭ ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން. މިހާރުވެސް ޕްރޮސެސިންގގަ އެބައުޅޭ ދެތިން 'ވެރިޔަކު'. އެހެނަސް، "ކައިވެންޏާއި ދަރިންގެ އަދަދުގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފަ އެވެ." މި ބުނެވެނީ އެމީހުންނަށް ބަލަންވީ މުއްދަތުގައި ނުބެލިގެން އެތައް ބަޔަކު ފުލެޓުން މަހުރޫމުވީ ވާހަކަތޯއެވެ؟ ކޮންފަދަ ބޮޑު ހިތާމައެއްތޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޥަލިޔުލްވގ

17 July 2016

ޢެހެންވީމަ އަދިވެސް މަޑުކުރަންވީނު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުން ދާ އެއަޗެއް.ފުލެޓް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލު އަންނާނެ އެހެންވީމަ އެރޭވެސް ތިކަންކުރެވެންވާނި އިންސާފްވެރިކޮށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަދީމް

17 July 2016

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންނާ އެކައުންޓަށް މިލިއަނުން ޑޮލަރު ވަންނަ މީހުން އިއުލާނު ނުކުރިއަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ނޯޗޮއިސް

17 July 2016

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މިއަހަރު އިނގޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން މަހަކު 30 ހާސް ރުފިޔާ ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް އަރަބިއްޔާ ފްލެޓް އާއި ގާކޮށީގެ ފްލެޓް ތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ފްލެޓްސް ތައް ކުއްޔަށް ދޭން ޖެހޭނީ މަހަކު 1500 ރުފިޔާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާ ގޮތަށް. މައްސަލަ އެއް ނެތް 200 އަހަރުން ދެއްކުނަސް. މީ ސަރުކާރެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ. މުއިއްޒު މާދަމާ މިސަރުކާރު ނުހޮވުނަސް ކޮޅު ބަދަލު ކޮށްލާނެއެވެ. އެކަމަކު ޕީޕީއެމް ގެ އާންމު މެމްބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ނުކުރާނެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިހާރު ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ޖެހޭނެ 200 އަހަރަށް ބަލާހައިގެން ނަމަވެސް އެކުލި މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު 1500 ރުފިޔާ އަށް ތިރި ކުރަން. އެއިރުން ވެސް މެއިންޓަނަންސް އާއި އަދި އެހެނިހެން އޮޅުވާލުން ތަކުގެ ޚަރަދާއި އެކު ޖުމްލަ ދޭން ޖެހޭނެ ކުއްޔަށް ހިފާ މީހާ މަހަކު 3000 ރުފިޔާ. މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ފޯރމް ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ވެސް ބާކީކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ، ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި އޮންނާނީ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭން އެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ފޯމް ލައިގެން އެންމެ މާރކްސް އެއް ލިބިފައިވާ މީހާ އަށް ފްލެޓް ،ލިބޭނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދީ ސަރުކާރުން މިފަދަ ލިޔުން ތައް އެ އެންމެންނާއި ރަސްމިއްޔާތު ތައް ފުލުފުލުގައި ބާއްވައިގެން ހަވާލުކުރަންވީއެވެ. އެއިރުން އެ 15 ހާސް މީހުން ތިބޭނީ ސަރުކާރާއި އެކު އެވެ. ކުލި ވާން ޖެހޭނީ މަހަކު 1500 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ނުވާ އަދަދަކަށް. މީގައި މިނޫން އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިކަން މިމަގުން ހިނގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454