ފުރިހަމަ ކުރަން އަނބުރާ ފޮނުވާލާ ގިނަ މައްސަލަތައް އޭސީސީން އަލުން ހުށައެއް ނާޅާ: ޕީޖީ އޮފީސް

ތަހުގީގުގައި އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނުން އަލުން ނުފޮނުވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕީޖީ އޮފީހުން އެގޮތަށް ބުނީ އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުން ލަސްވާ ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ދައުވާ ނުކުރަން ޕީޖީން ނިންމާ ކަމަށް އޭސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޭސީސީން އެހާތަނަށް ފޮނުވި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގައި ވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޕީޖީ އޮފީހުން އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭސީސީން ތަހުގީގުކޮށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އިތުރު ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން އޭސީސީ އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާ ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަތައް އަލުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އަލުން ހުށަހަޅަން އަންގައި އަނބުރާ ފޮނުވާލި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 10 އަހަރު ކުރީގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނޭ އެވެ. އެ މައްސަލަތައް އަލުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ނުފޮނުވާތީ މިދިޔަ އަހަރު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކަން އޭސީސީގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވެސް އެފަދަ 28 މައްސަލައެއް އަލުން ހުށަހަޅަން އޭސީސީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން އެ މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެެއްވުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް،" އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އޭސީސީއަކީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ފޮނުވާ އިދާރާ ކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ބަޔާނުގައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ އިންތިޒާމްތަކެއް ޕީޖީ އޮފީހުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ފުރިހަމަ އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ދައުވާ ކުރުމަކީ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގައި އެ އޮފީހުގެ ނިންމުންތައް ބިނާ ކުރަނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކަށާއި ކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށެވެ.