ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފްލެޓަށް ނޯޓިސް ދީފި

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިން ބައެއް މީހުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ އެ ފްލެޓްތައް އަތުލަން ފަށައިފި އެވެ.


ގާތްގަނޑަކަށް 15،000 މީހުން ކުރިމަތިލީ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިނީ 661 މީހުންނަށެވެ. ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރުމާއެކު، ބައެއް މީހުން ވަނީ އޮންލައިންކޮށް އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދީފަ އެވެ. މިއީ، ފްލެޓް ދޫކުރި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނޯޓިސް ދީފަ އެވެ. އެ މީހުންނަށް އަންގާފައި ވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފްލެޓްތައް ދައުލަތަށް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ މި ފްލެޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 25 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން މަހަކު 6،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 25،000 ރުފިިޔާ އެވެ. މާލޭގެ އާއްމު އަގުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އަގު ހެޔޮ މި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ދޫކުރީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، ދިފާއުގައި ސަރުކާރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާނަމަ ފްލެޓް އަތުލާނެ ކަމަށް އޮތީ ބުނެފަ އެވެ. ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު، އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އައީ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ކޮން ބައެއްތޯ ޗެކްކުރަމުންނެވެ.

މި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އާއްމު ކުރި އިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކޮމިޝަނުން އެކަމާ މެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމައި، އެ މައްސަލަ ދަނީ ދިގުދެމެމުންނެވެ.

ފްލެޓް ދިން ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެ އެވެ. ކުރިމަތިލީ އެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރަންތޯ އަހަން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަކުން ފޯނު ކޯލްތަކެއް އައެވެ. އަދި ފްލެޓްތައް ބަހާފައި ވަނީ އެ ކެމްޕޭން އޮފީހުގެ ނުފޫޒާއެކު ކަމަށައި 100 ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުން ތިއްބައި އެއަށް ވުރެ މާ މަދުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު މި ތުހުމަތުތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފްލެޓް ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.