ޖަލަށް ލައިގެން ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިއަށް ލިއަސް ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާއެއްގައި، ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުން ހައްޔަރުކޮށް 13 ދުވަހު ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އިބޫ ދޫކޮށްލީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުނޫޒްގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިބޫ ވަނީ ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ކުރެއްވުނު އިހުސާސްތައް ވެސް ވިދާޅުވެދެއްވައިފަ އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ހަތް ފޫޓް އަށް ފޫޓުގެ ގޮޅިއަކަށް އޭނާ ލައި ތަޅުލީ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އެއާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އިތުރަށް ވިސްނިވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑަށް އެ [ޖަލު ގޮޅީގެ] ދޮރު ލައްޕާލުމާ އެކީގައި އިހުސަސްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ. ފުންކޮށް އަޅުގަނޑު ވިސްނާލިން އަދި ދޮރުގައި ހުރި ތޭރިތަކުގައި ދެ އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ، އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަން އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެއޭ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. "ތޭރިތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ގޮޅިއަށް ވަންނަމުން ގެންދިޔަ ކަނު އަނދިރި އަޅުގަނޑަށް އިތުރު އުންމީދުތަކެއް އެރޭ ލިބިގެން ދިޔަ،"

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެނދުނު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި ވަށައިިގެން ހުރި ގޮޅިތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނަކަށް" އެދުނު ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވަނީ އޭނާ ހުންނެވި ގޮޅީގެ އިތުރުން އެ ގޮޅިއާ ކައިރީގައި ތިބި ގޮޅިތަކުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަވައިފަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި މެމްބަރު އިލްހާމް ތިއްބެވީ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި ގޮޅިތަކެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއާއެކު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލުން ސިޔާދު ގާސިމާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ރަޖިސްޓްރާ ހަސަން ސައީދު ވެސް ތިއްބެވީ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި ގޮޅިތަކެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން އަހުމަދު ނަދީމާއި މައްޗަންގޮޅީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ތިއްބެވީ ވެސް ޖެހިޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި ގޮޅިތަކެއް ގައި ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުނޫޒްގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި އިރު އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއް ވެސް އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި އޭނާ ހުންނެވި ގޮޅީގެ ހާލަތު އެ މެންބަރުންނަށް ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާފައި ރަނގަޅު ބަދަލުތައް އެ މެންބަރުން ގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. "އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވިދާޅުވި އިބޫއޭ ތިމަންނަމެން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަމޭ. ތިންމަންމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ކަންކަން ނޯޓުކޮށްފައި ހުށަހެޅުމޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއޭ. އެކަމަކު ތިބޭފުޅުން ކީއްތޯއޭ ވާނީ ތި ހުށަހަޅާ ކަންކަން އާންމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިސާބަށް ގެނެސްދޭން، އެކަން ކުރައްވަންވީ ނޫންތޯ އޭ."

އިބޫ ވިދާޅުވީ ޖަލަށް ދާން ޖެހުމަކީ ހިތްވަރު ބަލިވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޒުވާނުން ނުކުންނަ ޖެހޭ މިންވަރު ވެސް އިތުރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.