ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނެތް!

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެކަން ނުކޮށް ލަސްވަނީ، އެ ގްރޫޕްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުންތަކެއް މިހާތަނަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ ކަމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


މައުމޫން ފައްޓަވާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވެގެން، ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޔައުމިއްޔާތައް އިއްޔެގެ ރަސްމީ ގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު ވެސް ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

މައުމޫން ފެކްޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ ވެސް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވި އަދަދާއި ހާޒިރުވީ ކޮން މެމްބަރުންނެއްތޯ، ވޯޓުތަކުގައި މެމްބަރުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ރެކޯޑެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ލިޔެކިޔުންތައް ނުފޮނުވައިގެން އުޅޭ ސަބަބަކީ މިއީ،" ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތައް ގިނައިން ބާއްވާފައި ވަނީ މުލިއާގޭގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަމެއް ފާސްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ވޯޓުދެނީ އަތް އުފުލައިގެން ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރާ" ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ސާފު މެޖޯރިޓީއާ އެކު ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ނައިބު ރައީސުން ވަކިކުރުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ވަކިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހާ ގުޅުން ހުރި އެތައް ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާއިރު، ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

"ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ އަތްމަތީގައި އޮންނައިރު ޖަލްސާތަކުގައި ނިމުނު ގޮތް ފަހުން ބަލަން ބޭނުންވިއަސް އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކޮށް ގާނޫނު ހަދާ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑިއުޓީ އާއި ޓެކްސް ނަގަން ނިންމާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެސެޓްތައް ދޫކުރާއިރު މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް ޕީޕީއެމުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ،" ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.