ނަސަންދުރައިގެ މައްސަލާގައި އަދީބު 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިން މައްސަލާގައި ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.


އަދީބަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެގޮތަށް އެންގީ އޭނާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ފީ ނެގުމެއް ނެތި، ނަސަންދުރަ ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް 50 އަހަރަށް ދޫކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ނަސަންދުރަ ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ގެލެކްސީ އެންޓަޕްރައިސަސްއާ އެވެ. އެކަމަކު އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓުން އޮތީ އެތަނުގެ ލީޒް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ގަނެފަ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ސޮއިކުރައްވައި، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަދީބަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައިވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމެއް ނެތި ނަސަންދުރަ ހިންގުމުގެ މުއްދަތު 50 އަހަރަށް އިތުރުކޮށް، އަލުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާތީ 74 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދީބު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ދަށުން، އެ ފައިސާއަކީ އަދީބު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދައްކަން އަންގާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ. އަދި ބުނެފައި ވަނީ އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ، ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތަށް 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަދީބަށް އެންގިއިރު އޭނާ ގެންދަވަނީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިޔާނާތާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވެސް އަދީބާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

ނަސަންދުރައިގެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ހުލާސާއެއް

ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލް ހިންގަމުން އައި ބިމާއި އެ ބިމާ ޖެހިގެން އޮތް އަދި ކުރިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ހިންގަމުން އައި ބިން ކަމަށްވާ ހ. އޯކިޑް ލޮޖް، ނަސަންދުރަ ޕްލެސް އިންވެސްޓްމަންޓް (އެންޕީއެޗު) އަށް 50 އަހަރަށް، ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުދައްކާ، ދިނުމުގެ މައްސަލަ އަކީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ފަޅާއެރި އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެއް މައްސަލަ އެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އަށް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް 2010 ގައި ނަސަންދުރަ ކުއްޔަށް ދިނީ ގެލެކްސީ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށެވެ. އެކަމަކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކޮއްކޮއެއްގެ ފިރިކަލުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) ގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގެލެކްސީއަށް ނަސަންދުރައިގެ މައްޗަށް އޮތް ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް، އޮގަސްޓް 2014 ގައި، ވަނީ އެންޕީއެޗު އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންޕީއެޗުގައި ވެސް މަނިކުގެ ހިއްސާ އޮވެ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި ނަސަންދުރައާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ދެން ހިނގާފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ބިމުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ނަސަންދުރަ ތަރައްގީކުރާށެވެ. އެމްޕީއެޗަށް އެ ތަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި، ޖެނުއަރީ 27، 2015 ގައި، ނަސަންދުރައިގެ ކުރީގެ އެއްބަސްވުން، އެމްޕީއެޗުގެ ރުހުމާ އެކު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކުރެ އެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ނަސަންދުރަ އާއި ހ. އޯކިޑް ލޮޖް ބިން، އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ވެފައިވެ އެވެ.

މި މުއާމަލާތްތަކަކީ ހިޔާނާތް އެކުލެވޭ ކަމެއްކަން އެނގެނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ބިން ނެގުމަށް ފަހު، ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުދައްކާ 50 އަހަރަށް އެންޕީއެޗަށް އެތަން އަލުން ދިނުމުންނެވެ. މާލެ އިން އެހާ ބޮޑު ބިމެއް ބަޔަކަށް ދިނީ އެތަނުގައި އަލަށް ހަދާ އިމާރާތުން ސަރުކާރުގެ ހަފުލާތައް ބާއްވަން ބައެއް ތަންތަން ދޭން، ހަމައެކަނި ސީއެސްއާރުގެ ބައެއް ލައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުގައި، ސަރުކާރަށް އެތަންތަން ދޭން ޖެހެނީ ކުއްޔަށް ކަމެއް، ނުވަތަ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް ވެސް، އެންޕީއެޗާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ދެމެދު ވީ އެއްބަސްވުމުގައި ނެތެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގި އިރު ގެލެކްސީއަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވާން ދެ އަހަރު އޮތެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ އެކަމަށް އަގެއް ނަގައިގެން ކަމަށް ވިޔަސް، ނަސަންދުރަ ދޫކޮށްފައި ވަނީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ވެސް، 2016 ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.