ނަސަންދުރަ ދިން މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހިންގަން 50 އަހަރަށް ދޫކުރި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ނަސަންދުރަ ހިންގަން އެންއެޗްޕީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 50 އަހަރަށް ދޫކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެމަނިކުފާނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އެ ފައިސާ ދައްކަން އަދީބަށް އެންގީ އެތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމެއް ނެތި، އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާތީ އެއީ އަދީބު ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަނުން އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ ނަސަންދުރަ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން އަދީބަށް އެންގި އެންގުމަކީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ސަރުކާރުން ވާ އިއުތިރާފެއް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން އަދީބަށް އެންގިއިރު، އެންއެޗްޕީ އަތުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުނެގީ ކީއްވެގެން ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަހުމަދު އަދީބަށް މި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމެއް ކޮބައިތޯ؟. ކީއްވެގެންތޯ އެ ކުންފުންޏަށް އެ ލިބޭ ފައިދާއިން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ސިޓީ ނުފޮނުވެނީ ނުވަތަ ޑިމާންޑް ނުކުރެވެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެގެންތޯ؟،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މުއާމަލާތަކީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމުގައި އިތުރު ތަހުގީގުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭނީ ކޮން ފަރާތެއްގެ އަތުން ތޯ އާއި އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ކުރަން. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލަނީ ފުރިހަމަ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު ފެންނަނީ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާތަނެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުބެލޭ ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި އަޅާނެ ކަމަށާއި އަދި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ހޯދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.