ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުން ދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން 20ގަ އެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކުރިކަން އެނގުނީ އޭނާ އިޓަލީގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓް ކައުންޓަރަށް ޕާސްޕޯޓް ދެއްވުމުންނެވެ.

ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހިތްދަތި ދިގު ދަތުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދިޔާނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ގެންދަވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ނަގަން މަސައްކަތްކުރި ވޯޓަށް ޖާބިރު ޚަރަދު ކުރައްވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަތައް ޖާބިރު ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް ބަލައި ނުގަނެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ވަނީ އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ކުންފުނި، ޔޮޓް ޓުއާސް އަތުން 45 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ.

ޖަބިރުގެ އިތުރުން ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދާއި ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.