މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ކާރެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 85 މެމްބަރުންނަށް ކާރު ހަމަޖެއްސޭނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް ކާރު ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުން މަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަން ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ކާރު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ ގިނަ މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވި އެވެ.

"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކާރު ލިބެ އެވެ. އެހެންވެ، މެމްބަރުންނަށް ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް ކާރެއް ލިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

"ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް ކާރު ލިބޭ ގޮތް އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. މީހަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް،" މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމެޓީތަކުގައި ވަކިވަކި މެމްބަރުން ވަނީ ކާރުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުން ހާމަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ކޮމެޓީއަކުން ނިންމައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކާރު ލިބޭނީ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން މެމްބަރުންނަށް ކާރު ދިނުމާ ދެކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ކާރު ގަތުމުގައި އެއަށް ވުރެ ލުއި ގޮތެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުން އެހާ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް،" މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން މިހާރު ކާރު ފޯރުކޮށްދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނަށާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށެވެ.

ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް ކާރު ލިބޭ ގޮތް އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. މީހަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް.--މެމްބަރެއް

ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް ކާރު އެތެރެކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ، އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނު ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވާ އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާލެއްވި އެވެ. އެހެންވެ، ކާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން އެ ހިސާބުން އޮތީ ހުއްޓިފަ އެވެ. ފަހުން އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް ފާސްކުރީ އެބައި ނުހިމަނަ އެވެ.

ދައުލަތުން އެހާ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް. --މެމްބަރެއް