އެޗްއާރުސީއެމުން ހަރަދުކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭކާރު، ބަޖެޓަށް ވުރެ ހަރަދުތައް އިތުރު: އޮޑިޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭކާރުވެ، ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


އެޗްއާރުސީއެމްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ފެންނަން އޮތީ އެ ކޮމިޝަނުން ސްކޮލަޝިޕާއި ކޯސްތަކަށް ބޭރަށް މީހުން ފޮނުވަން ހަރަދު ކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އެވެ. އެ މީހުން ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށާއި ދައުލަތަށް ގެއްލުން ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު، އެ 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ލަފާ ދީފައި ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އެ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސް ކުރުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެޗުއާރުސީއެމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ 97،569ރ. އިތުރަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަރަދު ކުރިކަން ވެސް އޮޑިޓުން ހާމަވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަތުރުފަތުރަށް ކުރި 70،392ރ. އާއި މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރަދު ކުރި 303،328ރ. އާއި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސަން ހޭދަކުރި 105ރ. އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަނެއް މައްސަލައަކީ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުމާއި ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުމެވެ. އެ ގޮތުން، އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަހު އެ ދަތުރުތައް ކެންސަލްކޮށްފައި ވިޔަސް، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ވެސް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓުގައި ބުންޏެވެ. ޓިކެޓު ރިފަންޑުގެ ގޮތުގައި 8،064ރ. ގެ ގެއްލުމެއް ދައުލަތަށް ލިބުނުއިރު، އެ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ 52،423ރ. ވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ،" އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ލަފާ ދީފައި ވަނީ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލައި ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ. އަދި ދަތުރަށް ޓިކެޓު ނަގާފައި އެ ދަތުރު ނުކުރާ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ވެސް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވާފައިވެ އެވެ.