އަބުރުގެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އޮތް ހުރަހެއް: ދީނީ އިލްމުވެރިން

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެއްޖެނަމަ، ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބައެއް އިލްމުވެރިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ފާޑު ވިދާޅުވި ބައެއް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަދަބު ދޭން މަގުކޮށައިދޭ ބިލެކެވެ. ބިލު ފާސްކޮށް ތަސްދީގުކޮށްފިނަމަ، އިލްމުވެރިން ތަގުރީރު ދިނުމުގައި ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ވިދާޅުވީ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވަކި ގާނޫނެއް ހަދާފައި އޮއްވާ، އެހެން ގާނޫނެއް ގެނެސް، އަބުރާ ބެހުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އުޅެނީ އިލްމުވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރަން ކަމަށެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންތަކެއް ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބިލުގައި އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި..--ފޮޓޯ:އަދާލަތު ޕާޓީ

ދީނީ ތަގުރީރު ދިނުމާއި އާންމުންނަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ބަޔަކަށް ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށް ދޭން ވާނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބިލުގައި ވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ދީނަށް ތައުހީންކޮށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ދީނުގެ އުސޫލުތަކުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ހިޔާލުފާޅުކޮށްފިނަމަ، އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ކަމަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދީނީ ތަގުރީރު ދިނުމާއި އާންމުންނަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ބަޔަކަށް ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށް ދޭންވާނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ހުއްދައެއް ނެތި ދީނީ ތަގުރީރު ދޭ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ޖޫރިމަނާ އާއި ޖަލު ހުކުމަކުން އިލްމުވެރިން އިސްތިސްނާވެ އެވެ.

މި ބިލުގައި އިލްމީ މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށާއި ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި މުދައްރިސުންނާއި މުފައްކިރުންނާއި މާހިރުންނާއި ފަންނުވެރިންނާއި އިލްމުވެރިން ފަދަ މީހުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި ހާމަކުރާ ހާމަކުރުންތައް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނި، ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންވާ ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ވަނީ އިއްވާފައި. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

މަޖީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބުރަކީ އެއް މިނަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނައިރު، ފާޅުގައި މީހަކު ކުރާ ނުބައި ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހެކި ބަސް ދޭން ޖެހިގެން މީހެއްގެ ނުބައި ވާހަކަ ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ބުނުމަކީ އަބުރާ ބެހުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކު ފާޅުގައި ހިޔާނާތްތެރިވުމުން އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ އަބުރާ ބެހުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ،" މަޖީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ވިދާޅުވީ ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލުމާއި ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް، ނުބައި ކަންކަން މަނާ ކުރުމަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

އިންސާފުން އެއްކިބާވާ ކަހަލަ ކަމެއް ގައުމުގައި ހިނގާ ކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތިބީ ވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭ. އެކަމަކު އަބުރާ ބެހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ދީނީ އިލްމުވެރިން، އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވާނެ." އަނާރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބުރަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އަބުރު ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ސަމާލު ކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަބުރާ ބެހުނު ކަން ސާބިތުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބިލުގައި މިހާރު އޮތް އަދަބުތައް ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.