ދިރާގު އޮފީސް ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދެން، އެއީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް: ހައުސިން

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޗާންދަނީމަގާއި ފަރީދީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި ކުރިން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަ ސާވިސް އޮފީސް ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހުމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ އެ ތަނުގައި ކުރަމުން ގެންދަނީ ސަލްޓަން ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

"އެ ތަން ބަޔަކަށް ދިން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ބިމުގައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެ އަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ތަނުގައި ވަގުތީ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަ ސާވިސް އޮފީސް ބަންދުކޮށް، އެ ތަނުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް އާލާތްތައް ނެގީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.