ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ލަސްވާތީ އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑަނޭޅި ލަސްވަމުންދާތީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ސިއްރު މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާއިރު، ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ނުދެއްކުމެވެ. އެއާ އެކު، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައިގައި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހައްލު ނުވެ ދިގުލައިގެން ގޮސް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ވެސް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ މިވަގުތު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި، އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ފުރުސަތު ދޭނީ ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހު، އެ މުއްދަތުގައި ވެސް އެކަން ނުވެއްޖެ ނަމަ އަދާލަތުން ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް މެމްބަރުން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މި ބަހުސް ވަރަށް ހޫނުވެ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވިސްނުމަކީ އަދާލަތު ޕާޓީ އިސްވެ ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމެވެ. އެއީ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވެއްޖެ ނަމަ، އިންތިޚާބަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމެވެ. އެކަމަކު ރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ވަކި ގޮތެއް ނުނިމި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ، އަދާލަތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ޕާޓީތަކުން ވަނީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ކޮމެޓީ އަށް ވެސް އަދި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެއް ނޭޅެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭނުން ވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނެރުމަށެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދަނީ ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.

ނަޝީދާއި ގާސިމަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމާ ހެދި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ގާނޫނީ ފުރުސަތު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަނީ ބަންދުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ޕާޓީން ވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.