އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ އަދާލަތު ޕާޓީން މީހަކު ނެރެނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވެއްޖެ ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.


ފ. މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ޒާހިރު އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ، އަދާލަތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ ނަސީބެއް ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި ގައުމާއި އިސްލާމްދީނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް އިރާދަކުރެއްވިޔާ ހުރުމަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސްޓް ޕްރިއޯރޮޓީއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން."

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާދަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށެވެ. އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ ނިންމައި އެކަން އެ ހަރަކާތުގެ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލާގައި ސާފުކޮށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެއް ނާޅަ އެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސޭހަކަމާ އެކު ބަލިކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ހިތްވަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުންނާނެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވެސް ހޭލާ ތިބުމަށް ގޮވާލަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.