ވޯޓު ކާމިޔާބު ނުވީ ދުނިޔެއާ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާތީ: އެމްޑީޕީ

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީ ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް ކަނޑާފައި ވާތީ ކަމަށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.


އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި އިންޑޮނީޝިއާއާ ވާދަކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް ވޯޓު ދިނީ އެންމެ 46 ގައުމަކުންނެވެ. ހަތަރު ވަރަށް ދައުރަކަށް އިންޑޮނީޝިއާ އިންތިޚާބުވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 190 ގައުމުގެ ތެރެއިން 144 ގައުމުގެ ވޯޓުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި މި ނާކާމިޔާބީއަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި މި ފަދަ ބޮޑު "ފަލީހަތެއް" ލިބުނީ ދުނިޔެއާ ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތު ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އަންނަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމާއި އދ.ގެ މުއާހަދާތަކާއި ގަރާރުތަކަށް ސަރުކާރުން ބޯނުލަނބައި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކުން ނެއްޓެމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް، އދ.ގެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާއި ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ފާޅުގައި އަރައިގަންނަމުން ދިއުމަކީ ވެސް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީން ސިފަ ކުރިގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ވަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ހަމަތަކުން ނެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެ ސިޔާސަތު ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެހެންވެ، މި ނާކާމިޔާބީ އެ ޕާޓީން ސިފަ ކުރީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖެ ފަލީހަތްކޮށްލުން ކަމުގަ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ޕާޓީ ވެރިކަމުގައި އޮތް އިރު، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހަށް ރާއްޖެ ވާދަކޮށް ހޯދި ކާމިޔާބީ، މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އޭރުއްސުރެ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތާއި ފަހި ފުރުސަތު ނަގާލީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އދ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވޭނީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުގައި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ގައުމުގެ ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ. އެއީ އދ. ގައި ހިމެނޭ 193 މެމްބަރު ގައުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 120 ގައުމުގެ ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ.

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ ދުނިޔޭގައި އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ހައްގެވެ. އަދި އެކިއެކި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ވެސް ކައުންސިލަށް ލިބެ އެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބުނުވުމުން ރާއްޖެ އިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ސުލްހަ އާއި ސަލާމަތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށް، ވަކާލާތުކުރަން، ކުދި ގައުމުތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި އަޑުއުފުލައި، ވަކާލާތުކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.