ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ހަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.


އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިޑު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 30ގަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލި ހަ ފަރާތެއްގެ، ބިޑު އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ދާ ސްޕީޑަށް ބަލާފައި، ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"ދެން މާ ލަސްވާނެހެން ހިއެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކުން، މަަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ 13 ވަރަކަށް މަސް ފަހުން އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ ކުރިިން ވެސް ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގަ އާއި ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި އެވެ.

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި މި މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އެ ރަށުގައި ހިއްކާބައި، 1،200 މީޓަރުން 1،800 މީޓަރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުުރިއަށް ގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައިސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރުން ފެށިގެން އުތުރުން ފަޅުތެރެއިން 61 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިގެންނެވެ.

ފުނަދޫގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.