ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީން އެއްފަރާތް ކުރަން ކެތްމަދުވެފައި: މާރިޔާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްފަރާތް ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ތިބީ ކެއްމަދުވެފައި ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ނަމުގައި، ކުރާ ކެމްޕޭންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް، އެމްޑީޕީން ނެރުނު އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު ސިޔާސީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި އިތުބާރު އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ ހަމަޖެއްސީ ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައި، ނަޝީދު ކެންޑިޑެސީ ދޫކޮށް ލެއްވުމުންނެވެ.

އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި، ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފު ނުޖައްސައި ކެމްޕޭން ކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވާފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރެއް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހަރުކުރިޔަ ނުދޭ ކަަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ޕޯސްޓަރުތައް ޖަހައިގަނެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ އެއްވެސް ހަމައެއް، އުސޫލެއް ނެތި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރައްވާ އުސޫލުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޯސްޓަރުތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަމަލު ކުރަނީ. ޕޯސްޓަރެއް ފެންނަ އިރަށް ވީދާ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމަކު ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހި އެއީ،" އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިޔަސް، [އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވި] އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތުގައި ބުނީ މާރިޔާއޭ، ވޯޓުފޮށި ދޭށޭ، ވޯޓު އަޅާ އަޅާ، ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނަމޭ."

މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ މި ހިސާބަށް ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތަކަށް ބަލާއިރު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާނެ އެވެ. އެހެން ވިޔަސް، އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރަން ނިންމީ، މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ލިބެންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބެވެން ނެތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ނޫން. އެހެން ބޭފުޅަކާ އެކީގައި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ދާން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކި ކުށްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އަދި ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް ހަމައަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު، ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ޕާޓީތަކަށް ހުރަސްއަޅައި، އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ހިތުހުރި ބަދަލުތައް ގެނެސް ރައީސް ޔާމީން ނޫން ބޭފުޅަކަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ނުދީ، ހައްގުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ހިންގާ އަމަލުތަކުން މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންމެ ފަދަ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިޔަސް، މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީ އަކީ އިންތިޚާބުތަކަށް ފުރަަގަސްދޭނެ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އެކަން 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެމްޑީޕީން ސާފުކޮށްދީފައި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޑީޕީ އަކީ ވޯޓުލާ ހިތްވާ ޕާޓީއެއް. އެމްޑީޕީ އަކީ ވޯޓަކާ ކުރިމަތިވުމުން ފޯރި އާއި ޖޯޝާ އެކު ނުކުންނަ ޕާޓީއެއް. މިހާ ހިސާބަށް އައިސް ކަން ކުރީ އެހެން. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ކަން ކުރާނީ އެހެން. ވޯޓު އަޅުގަނޑުމެން އަޅައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓު ގިނަކަމުން ގޮސް ރައީސް ޔާމީން އެއްފަރާތަށް ޖެހޭ ހިސާބަށް މިކަން ކުރާނަން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ބާއްވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ، ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނެ، ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ރައްޔިތުން ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލަތަކަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީ އަކު މިނިވަންކުރަން ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.