އެއާ އޭޝިއާގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު އަދިވެސް ނުފުރިފައި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮއްވައި އެއާ އޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑަކުން ޖެހި ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ނުފުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސް ބޯޓު އެއާޕޯޓުގައި އޮތްއިރު، އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓު މިއަދު 11:30 ހާއިރު ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަމްޕޫރުން އައި އެއާ އޭޝިއާގެ އޭ-330 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށް ފަހު މަޑުކުރަން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ ވާތް ފަރާތު ފިޔަގަނޑުގެ ކޮޅުން ޖެހި ގެއްލުން ލިބުނީ އޭޕްރަންގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ކަނާތް ފަރާތު ފިޔަގަނޑަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އެމްއޭސީއެލް އިން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި އެ ދެ އެއާލައިނުން ވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ.

"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގަތަރު އެއާވޭސް ބޯޓުން ފުރަން ތިބި ފަސިންޖަރުން ފުރުވާލީ ޖާގަ ބޮޑު އެހެން ބޯޓެއް ގެނެސްގެންނެވެ. އެ އެއާލައިނުން ދުވާލަކު ޝެޑިއުލް ދެ ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކުރެ އެވެ.

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް ބޯޓަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ އެކްސިޑެންޓް އެ އޮތޯރިޓީގެ ޓީމަކުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.