ޚަބަރު / މީހުން މެރުން

ސީރިޔާގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވެގެން ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ކަނޑާލައިފި

ސީރިޔާގައި ބޯ ކަނޑާލައިގެން މަރައިލި ވ. މެޑެލިގޭ، އަހުމަދު ޒުބައިރު:

24 ޖުލައި 2018 - 13:37

82 comments

ޖިހާދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ސީރިޔާ އަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު، އެ ޖަމާއަތާ އިދިކޮޅު ތަހުރީރުއް ޝާމުން ހައްޔަރުކޮށް ބޯ ކަނޑައި މަރާލައިފި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯ ކަނޑައި މަރާލައިފައި ވަނީ ވ. މެޑެލްޖެހިގޭ، އަހުމަދު ޒުބައިރު (ޒުއްބަ) އެވެ.

ތަހުރީރުއް ޝާމް (އައް ނުސްރާ ފްރަންޓް) އިން ޒުބައިރު ހައްޔަރު ކޮށް ބޯ ކަނޑައިލުމުގައި، ތަހްރީރުއް ޝާމްއާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ބައެއް ދިވެހީންގެ އަތެއް ވާ ކަމަށް ވެސް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތަހުރީރުއް ޝާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަކީ ކާފަރުވެ މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި ތަހުރީރުއް ޝާމްގެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކާފަރުވެ މަގު ގެއްލިފައިވާ ބަޔަކީ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ.

ޒުބައިރު މަރާލާފައި މި ވަނީ، މީގެ ކުރިން ވެސް ތަހުރީރުއް ޝާމް އިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދުވަސްތަކަކު ގެންގުޅުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ މީހުންނާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމައިގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ޒުބައިރަކީ މާލޭގައި ކުރިން އުފެދުނު ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ "ޑޮޓް" އަށް ނިސްބަތްވި މީހެކެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތަކުގެ މީހުންގެ އަމަލުތައް ދިރާސާކުރާ ތަޖުރިބާކާރަކު ބުނީ ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އައިސިސް އަދި ނުސްރާއާ ވެސް ދިވެހިން ގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ދެ ޖަމާއަތުގައި އުޅޭ ދިވެހީންގެ މެދުގައި ވެސް މިހާރު ހަނގުރާމަކުރާ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު މި ދެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް އަންނަނީ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން. ޒުބައިރު މަރާލުމުގައި ވެސް ދިވެހިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ އައިސިސް އާއި ތަހްރީރުއް ޝާމް ފަދަ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސާހާ ގާތް ކުރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު ބައިނަލްއަގްވާމީ އޮބްޒާވަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު 250 އާ ގާތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

82 ކޮމެންޓް, 618 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 68%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޝޭހު ބޮންދު ބޮނަކް

26 July 2018

ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހަމަތެދެއް. މި ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައެޅި ޓެރަރިސްޓުން ކަން ބޮޑުވި މިންވަރަށް އެބައުޅޭ. މިހާރު ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ހަގީގަތް އެކުލެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސޭނު3

24 July 2018

ހައްހައްހާާާާާާާާާާާާާާާ!!! ހީހީ ހަމަ ހަލާކު!

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްސު

24 July 2018

އަދިވެސް ތަނެއްއޮތިޔާދޭ. މިހާރުހުންނާނީ ރާކަނިމަސްކެވިފައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ނުސްރަތު ބިންތި ސަމީމް

24 July 2018

ޒުބޭރު އަށް ސުވަރޫގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް ދެއްއާފާންދޭއެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

މަންސޫރު

25 July 2018

ކީއްވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަނދު

25 July 2018

ނުލިބޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ރިޔާޒު ރަސީދު

24 July 2018

ތީ ހުސް ދޮގު ތީ އެންޑީޕީން ފަތުރާ ވާހަކަ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަސީދު ރިޔާޒު

25 July 2018

އެހެންތަ ! އެހެން ވިއްޔާ ސަރުކާރުންވެސް އެބުނީ ދޮގެއްދޯ. އޭނާ ދިޔައީ ދެކުދިންނާ އަނބި މީހާވެސް ގޮވައިގެންނޭ ވެސް ބުނެފި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމަ އެއޮތީ އެމްޑީޕީން ދޮގުވާހަކަ ނުފަތުރާ ކަމުގެ ހެކި ފެނިފަ. ދެން ރުމާލު ޖަގަހަ ދޮރުމަތީ ހުރެ ތަދުވާ ވަރަށް ބާރަށް އަތް ޖަހަގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ުއުންމު

24 July 2018

ދަންނަ ކުދިންތަކެއްވީ ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ފިލައިގެންގޮއްސަ. ެއެކުދިންގެ މައިން އުޅޭހާލު ފެނިފަ ހިތައް އަރާ މިކުދިން މައިންގެ ރުހުންނެތި ވަންންނީ ކޮން ސުވަރުގެއަކަށްބާވައޭ

The name is already taken The name is available. Register?

މެދުމިން

25 July 2018

މެދުމިނުގެ ޒުވާނުން މަސްތުވެމީހުން ކަތިލަމުން މައިންބަފައިންގެމުދާ ވަގައްނަގަމުން މުޅި އުމުރު ޖަލުގަ ހޭދަކުރާއިރު އެކުދިންގެ މައިން ބަފައިން އުޅޭ ހާލުފެނިފަ ހިތައް އަރާ މިކުދިން ވަންނާނީ ކޮންތާކައްބާވައޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިނޫ

24 July 2018

ބޮޑު ބޮލުގަ ރިހުމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ހަނޖސސ

25 July 2018

މިހާރަކު ނުރިއްސާނެ..

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަނު

24 July 2018

ދީނުގަ އަންގާފައޮންނަގޮތްތޯއެއީ.. ތަންތަނަށްގޮސް މުސްލިމުންނާ ހަގުރާމަކުރަން؟؟!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޣގގގ

24 July 2018

ދީނޭކިޔައިގެން ކުފުރުވެވޭއިރުވެސް ނޭނގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޔޔޔޔ

24 July 2018

މީ އެންޑީޕީ ސޮރެއް. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ލާދީނީއޭ ގޮވަމުްނ ކަތިލަމުން ދުވަނީ ދޯ މިހާރު. ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ބޮޑު ފަޅި (ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާމީހުން) ނުކުމެ ބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޔޔޔޔ

24 July 2018

ކޮން ޑިސްލައިކެއް ކުރާކަށް. އެންޑިޕީ އެއްވުން ތަކުން މީނަ ދެކުނިން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކާރިސާ

25 July 2018

ތި ދެމަފިރިންވެސް ކުރިން އެމްއެންޑީއެފް ގައުޅުން އެމްޑީޕީ ގަ ނޫޅޭނެ އެއްވެސް މުޒާހިރާއަކުންވެސް ނުފެންނާނެ 100% ގެރެންޓީ 3ކުދިން އާއިއެކު ރާއްޖެއިން ފުރީ 2017 ފެބުރުއަރީގަ

The name is already taken The name is available. Register?

މަރީ

25 July 2018

ޑިސްލައިކް ވެސް ކުރަންވީނު.. ލައިކް ތަކުންވެސް ހާމަވޭ ކަލޭ ތިދައްކާ ވާހަކަ ހަމަނުޖެހޭ ކަން.. ކެކެކެކެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454