ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް، ފެބްރުއަރީ 1ގެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ބަޔާއި އެ 12 މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ބުނެފައިވާ ބައި ވެސް ބާތިލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1ގެ އަމުރު ނެރުނީ އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އެކަމަކު، ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި ދެން ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން، ފެބްރުއަރީ 1ގެ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ބާތިލު ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް، 12 މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތް ބައި، މިއަދާ ހަމައަށް ބާތިލެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުމް ނެރުއްވީ އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަރީފާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަދި އަލަށް އެ ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތް ބައި ބިނާކޮށްފައި ވަނީ "ސައްހަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ނޫން" ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރުގައި މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ބައިތައް ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅީ ދައުލަތުންނެވެ. ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އަމުރު ކުރުމާއި މެމްބަރުން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ބުނި ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 1ގެ އަމުރަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ދެ ފަނޑިޔާރު، އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެ، ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ނެރުނު އަމުރެކެވެ. އެކަމަކު، ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އަމުރު ނެރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ނުބައި ނިޔަތެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ "އަހުލިއްޔަތުކަން" ގެއްލޭ ފަދަ އަމަލެއްކޮށްފި ނަމަ، ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމެއް ކުރި އިރު، އެ ހުކުމްގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ ގާނޫނެއް މަޖިލީހުން ހަދަން ލާޒިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ހުކުމް ކުރިތާ ހަ މަހާއި 20 ދުވަސްވީ އިރު، އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ނާންނަ ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ. އަދި ގާނޫނު ވުޖޫދުނުވެ، އެހާ ގިނަ މުއްދަތު ނެގީ ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުން އެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުން، ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލު ކުރީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ނުހެދި އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އައި ފަހުން، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ސައްހަ ގާނޫނެއް ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހެދި އުސޫލަކީ ރާއްޖޭގެ މަލްޓި ޕާޓީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުހިންމު އުސޫލެއް ކަމަށް ހުކުމްގައިވެ އެވެ. ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން، އެ އުސޫލު ބާތިލު ކުރަން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނިންމީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އުނިވެގެން ނުވަތަ އަމުރު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅައިގެންނެއް ވެސް ނޫނެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުމްގައި ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ކޮންމެހެން ފާސްކުރަން ޖެހޭ މުހިންމު ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގާނޫނު އޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަން ހުކުމުގައި ފާހަގަކުރި އެވެ.

ހުކުމުގައި ފާހަގަކުރި އެހެން ނުކުތާއެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 1ގެ އަމުރުގައި 12 މެމްބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ބައި ބާތިލު ކުރިޔަސް، އެ ބާރަ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކިވަކިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަނެއް އަށް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ވަކިވަކިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިއަދުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.