ރައީސް، ރިލްވާންގެ މަރު ސާބިތުކުރެއްވީއެއް ނޫން: ތަރުޖަމާނު

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ މަނިކުފާނު ރިލްވާންގެ މަރު ސާބިތު ކުރެއްވުން ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގދ. މަޑަވެލީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އިރު، ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ކުރިން ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އުޅޭ ރިލްވާން، މިހާރު ވަނީ ނިޔާވެފައި، ޝައްކެއް ވެސް ނެތް. ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް،" ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ރައީސްގެ އެ ވާހަކަފުޅު ތަރުޖަމާކޮށްދެއްވަމުން މުއާޒު ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު އަމާޒު ކުރެއްވީ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، ރައީސް ޔާމީނާއި ކެބިނެޓާ ގުޅުވައިގެން ހެދި ބޮޑު ދޮގެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

އަދި "ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް" ވިދާޅުވުމުން ދޭހަވަނީ ރިލްވާނަށް ވީގޮތާމެދު އެންމެން ހިތާމަ ކުރުން ކަމަށް ވެސް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ އާއްމުކޮށް ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ބޭނުން ކުރައްވާ ބަސްފުޅެއް. އަދީބު ހެއްދެވި ދޮގާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނަށް އެހެން ވިދާޅުވެވުނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މިއަދު އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ، ރިލްވާންގެ އާއިލާ އަށް އިންސާފު ހޯދައި ދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދީބުގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަ އެވެ.

"[އަދީބު ވިދާޅުވި] ..ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ކެބިނެޓުގެ ފެންވަރުގައި ތިމަންނަމެން އެކަން ހޯދަން ދަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީނޭ ހުއްޓުވާލީ. [ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި] މި ތިއްބެވީ ކެބިނެޓުގެ ތިއްބެވި ވަޒީރުން އޭރު ވެސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މިކަހަލަ ބުހުތާނު ދޮގު، ބޮޑެތި ހުކުމް އައިސްފައި ތިބި މުޖުރިމުން ދެއްކީމަ، އެ ވާހަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ކެރީ ކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީހަކު މަރުވެގެން އުޅުމަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ. ރިލްވާން ހޯދަން ކެބިނެޓުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ "ނޫން، ކެބިނެޓުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ" ކަމަށެވެ.

ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަހުގީގަކީ، ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފެށުނީއްސުރެން ވެސް ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގެކެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަހުގީގަކީ، ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފެށުނީއްސުރެން ވެސް ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގެކެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"[އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެންޖެހޭ. ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ. ދެންވެސް ތިބި މީހުންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ ކެބިނެޓުގެ ފެންވަރުގައި މިކަން ކުރާނީ. ކެބިނެޓުން ކޮމެޓީއެއް މިކަމަށް ނަގައިގެން ނުކުރެވޭނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ޖަވާބުދާރީވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ، ކެބިނެޓުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.