ޚަބަރު / ދ. ބަނޑިދޫ

ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބަނޑިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބަނޑިދޫގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައި..

ދ. ބަނޑިދޫއަށް މިއަދު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ ސްކޫލުގެ ބޮޑު ހޯލާއި ދެ ގެއަކާއި ކެފޭއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެތަނުން ބުނީ، ފުރާޅު އެއްލައިލި ގެއެއްގެ ތިން ކޮޓަރިއަކަށް، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަގޫރޯޅި އެރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

ބަނޑިދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ރުކެއް ވެއްޓިފައި.-

"އެއް ގެއެއްގެ ދެ ކޮޓަރި، އަނެއް ގޭގެ އެއް ކޮޓަރީގެ ފުރާޅު އެއްކޮށް އެއްލާލައި ސީލިންގު ވެސް ނެއްޓި ގެއްލުން ލިބިފައި ވަނީ. ކޮޓަރީގައި ހުރި ސާމާނުތަކާއެކު ކޮޓަރި ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރު ވެފައިވޭ،" ރަށު ކައުންސިލުން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާބާދީ 981 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނޑިދޫން މި ހާދިސާގައި ވަނީ ބައެއް ރުއްގަސް ވެއްޓިފަ އެވެ.

ބަނޑިދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގަހެއް ވެއްޓިފައި

ކައުންސިލުން މިހާރު އަންނަނީ ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ބަލައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އާ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 106 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 95%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

falaku ain

14 August 2018

ރައްޔިތުން ހާލުގައި އުޅުމަކީ ޔާމީނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްނޫނޭ. ތިޔަކަން ތިގޮތަށްވީމާ އިބޫ ޖެހޭނެ އެހީ ނުވެވުނު ސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުފިލުވައިދޭން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނާސު

14 August 2018

ޔާ ރައްބީ، އަޅަމެންގެ ކުށް ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ކޯފާއެއް ނުފޮނުއްވާން ދޭވެ. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ޑަބިޔާ

14 August 2018

މިފަދަ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް މެދުވެރިވެގެން ރައްޔިތުން ހާލުގަ އުޅޭއިރުވެސް ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުޅުއްވަނީ ކެންޕޭންކުރެއްވުމުގަ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިބޭނުންވާ ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ ދެއްތޮ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވިސްނޭނެބާ

14 August 2018

ފައިސަލް އެބައުޅޭ ދ އަތޮޅުގަ..އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް... ރައްޔިތުންނަ އެހީވުމަށް ރަނުގެފުރުސަތެ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމުސާ

14 August 2018

ރުކުން ކާއްޓެއް ވެއްޓުނަސް އަނގައިން ދަތެއް ވެއްޓުނަސް ޔާމީނާ ގުޅުވޭތޯ ބަލާތި. ކީއްވެތަ ނުބުނީ ޔާމީނާހެދިއޭ ނަގޫރޯޅި އެރީ އެކަމަށްވެސް ޒިންމާވާންޖެހޭނެޔޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އައްބސް

14 August 2018

މި ހިތާމައިގަ ބައިވެރިވަން .

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސެން

14 August 2018

ސިޔާސީ ފައިދާއެން ނަގަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް. އަވަހަށް ތިތަން ތަން ހަދާއި ދީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފް

14 August 2018

ފޮޓޯ ތަންކޮޅެއް މަދެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

14 August 2018

ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް.ގެއްލުން ލިބުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހިތާމައިގަ ބައިވެރިވަން.އަވަސް ރިކަވަރީއަކަށް އެދެން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454