ޚަބަރު / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫގެ ރަށުން ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެތައް ބައެއް

ރައީސް ޔާމީން ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެއްނެވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫތައް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް އެ އަތޮޅަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން މިރޭ 8:30 ހާއިރު ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަތް އިރު މުޅި ބަނދަރު ސަރަހައްދު އޮތީ ފިޔާތޮށި ކުލައިން ޒީނަތްތެރި ކޮށްފަ އެވެ. އެ މަނިކުފާނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނުކުމެ ތިއްބެވެ. އެކި އުމުރުފުރައިގެ ދެ ޖިންސުގެ މީހުނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ރައީސް 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަ ކުރެއްވި އެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައި އެ މަނިކުފާނަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އާންމު ޖަލްސާއެއް އެ ރަށުގައި ނުބާއްވަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން އެރަށުން ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ދެ ގަޑިއިރެއްހާ އިރު މަޑުކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެރަށަށް މިރޭ ވަޑައިގެންނެވި ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިންނަވަރަށް އުފަން، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވެ އެވެ. އެރަށުން ރައީސް ޔާމީނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެއްނެވި އެވެ. އަދި މާދަމާ އެއަތޮޅު ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގެން މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ.

Raees Yameen vadaigathumun naifarah bodu "Eid" eh

Raees Yameen vadaigathumun naifarah bodu "Eid" eh

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ނައިފަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެއްނެވުން--

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން ލިބިވަޑައިގެންފަހުން އިބޫ އަދި ރަށަށް ވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ. ނަމަވެސް އިބޫގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވާފަ އެވެ. ފައިސަލަށް އެރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެއްނެވި އެވެ.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން އިބޫ ކުރައްވާތާ 25 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ އެ ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

46 ކޮމެންޓް, 767 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބޮންދު

02 September 2018

އިބޫ ރެކޯޑަކާއި ދިމާލަށް. ޜަށެއްގެ މީހަކު ރައީސް ކަމަށް ހޮވާ ފުރަތަމަފހަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

ކެެކެ

01 September 2018

ލައިކް ތައްބަލާލަބަލަ. ދެން ކަޑަވޭ އަމިއްލަޔައް.. ތާއީދު އޮތީ ކާކައްކން އެގޭނެ.މަޖުބޫރުން ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaandhoo

01 September 2018

އިބޫއަށް އަމިއްލަރަށުން ތާއީދު ނެތްނަމަ 5 އަހަރުގެ 5 ދަވްރަށް އަމިއްލަ ރަށުން އިބޫ އިންތިޚާބު ވާނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ؟ ނިކަން ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަވަންވީ ނޫންތޯ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaandhoo

01 September 2018

އިބޫ ރަށުން ނިކުތް މީހުންނަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ނިކުން މީހުން . އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނިކުތް ބައެއް ނޫން އިނގޭތޯ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނާނާ

01 September 2018

ޔާމީނުގެ މާލެއިން ބޮޑުތަނުން ތާއީދުއޮތީ އިބޫއަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ައަލި

01 September 2018

މަރުހަބާ އާއި ދިދަ ފައްޗަކުން އަސްލު މަންޒަރު ނުފެނޭ. ބޭނުންވަނީ ޔާމީން ހޮވަން. ނަމަވެސް ދިދަ ފަތިގިނަވުމަކުން ވޯޓް ގިނައެއްނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތިބާ

01 September 2018

ހިންނަވަރަކީ 4500+ އާބާދީއެއް ތިފެނަނީ 100 މީހުން ހަމަނުވާ ތާއީދެއް....

The name is already taken The name is available. Register?

ފަތަންނޭގޭ މީހާ

01 September 2018

ހާދަ ދެރައޭ އަމިއްލަ ރަށުން ތާއީދު ނެތުމުން

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ޢަލީ

01 September 2018

އިބޫގެ ރަށުން އޭނާއަށް ތާއީދު ނެތީ 23 އަހަރު ގޮނޑީގައި އިންއިރު ރަށަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ތަރައްޤީއެއް ތިމާ އިސްނަގައިގެން ގެނެސްނުދެވުނީމަ، އެއީ އަމިއްލަ މީހުންގެ ވެރިކަމުގެ 3 އަހަރުގައިވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދިނީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ލައިޝާ

01 September 2018

މިތަނުގައި ހިންނަވަރުން އެފެނުނީ އެހެން ރަށްރަށުން ގެންދިޔަ މީހުންނޭ ކިޔާ މީހުން ކިތަންމެ އުދަގޫ ވިޔަސް އެބަޖެހޭ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބަލަންޖެހޭ، ހިންނަވަރުގެ ވޯޓް ލުމުގެ ހައްްގު ލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީ މީހުން ވޯޓް ދިިނީ ޕީޕީއެމްއަށް، ނަތީޖާ ސީޓްތައް އެހެރީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވެބްސައިޓްގައި ފެންނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޠާހު

01 September 2018

ނަތިޖާ ޝީޓްތައް ބަލާ ނަމަ ޔާމިން މިހާރުވެސް އެހުރީ ބަލިވެފައެވެ. ޢެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޝީޓްތައް އެއްކުރައްވާށެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454