ހުޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ރިންގު ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ނުވަތަ ރިންގު ރޯޑު، ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.


އެ މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ. އާއްމުވެފައިވާ ފޮޓޯއަކުން ފެންނަނީ، ސައިކަލެއް ވެއްޓިފައި އޮއްވަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބުނެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުން ފެށިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ހަމަ އަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅާފައިވާ އިރު، އެ މަގުގެ އެ ބައި މިހާރު ވަނީ ހަތަރު ލޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް 12 މީޓަރަށް ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. އެ މަގު ފުޅާކޮށްފައި ވަނީ ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނަ ނުދިނުމަށެވެ.

ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު، އެ މަގުގައި ވެހިކަލް ދުއްވަން މާބޮޑަށް ވެސް ފަސޭހަ އެވެ. ގާއަތުރާފައި އޮތްއިރު ހުންނަ އަޑިގުޑަންތަކެއް ވެސް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު، ބްރިޖުގެ ބަސްދަތުރުތަކަށް ވެސް ލޭންތައް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެ މަގުގައި، ބާރު ސްޕީޑުގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވަން ވެއްޖެ ނަމަ އެކްސިޑެންޓުތައް ގިނަވާނެ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާފާނެތީ، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިއްޒުއްދީން މަގުން [ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނު] ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލާ ދެމެދު އެ މަގުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޕާކު ކުރުން ވެސް އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.