ޚަބަރު / ޕީޕީއެމް

ކެމްޕޭނަށް ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ޑރ ޝަހީމަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 15:15

14 comments

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް، ޝަހީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ކުޑަހުވަދޫ އަށެވެ.

ރަނިންމޭޓް ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަހުވަދު އަށް ފަހު ޝަހީމް ދެން ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މީދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީދޫ އާއި ބަނޑިދޫ އާއި ރިނބުދޫ އަދި ހުޅުދެއްޔަށެވެ.

ޑރ ޝަހީމަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ: މި ދަތުރުގައި ދ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ.-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީމް، ކެމްޕޭނަށް އެންމެ ފަހުން ވަޑައިގަތީ ށ. އަތޮޅަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށާއި ލ. އަތޮޅާއި ގއ. ގެ ބައެއް ރަށްތަކަށާއި ގދ. ތިނަދު އަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ވަނީ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ޑރ ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއެކު ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުގައި.-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު 262،135 މީހުންނަށް ލިބޭއިރު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 480 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

14 ކޮމެންޓް, 129 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މީދޫ ގޮލާ

10 September 2018

ފޮޓޯ ބަލާފަ އަނގަ ތަޅާ އިނގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޗީޑި

10 September 2018

ރިސީވްކޮށްލަން އަންނާނެ މީހަކުވެސް ނުވިދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެންތަ

10 September 2018

ކަލޭ ހީކުރީ ފޮޓޯ އިން ފެނުނީމަ ކަމަށްތަ މީހުން ދާކަމަށް ވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫ މޭން

09 September 2018

މީދޫ މީހާ އަށް ބުނެލަން ބޭނުމީ ބޭބެއެއް އެހެން ފިކުރަކަށް ސަޕޯޓް ކުރީމަ ހަޖަމެއް ނުވޭ ދޯއޭޭ މަގޭ ވޯޓްވެސް ޔާމީނަށް މިވެސް މީދޫ މީހެއް #ފޮޓޮއެއް ފެންނަ އިރަށް ހީބިހި ނަގައިގެން ގަޟާ ހާޖަތަށް ދެވުނީތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކަރަންވީރް ޑޮގްރާ

09 September 2018

އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭނީ ޔާމީން އަށް

The name is already taken The name is available. Register?

1828

09 September 2018

ދ.އަތޮޅުން ޔާމީން އަަކަށް ދޭނެ ވޯޓެެއް ނެތް. ނަމަވެސް މަދު އަދަދެއްގެ ވޯޓް ނުލިބޭނެއެކޭ ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ތީ ހީކުރާ ގޮތް ހަމަ

09 September 2018

އިންޝާ ﷲ ޔާމީން ޝަހީމް ކާމިޔާބު ކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓާއެކު

The name is already taken The name is available. Register?

އިންޝާ ﷲ

09 September 2018

އިންޝާ ﷲ ޔާމީން ޝަހީމް 2018

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫން

09 September 2018

ޝޭޚް ލަޠީފް ޔާމީނުގެ ރަނިންމޭޓާ އެކު ރަށަށް ވަޑައިގަތަކަސް ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތް. ތިމާގެ މީހުން ވެސް ނުދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫ މީހާ

09 September 2018

މީދޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ދެއްތޯ ޝެއިޚް ލަޠީފް އާއެކު ތިވަޑައިގަންނަވަނީ ތާއީދު ހޯއްދަވަން.. ކުރިން ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތަސް މިހާރު ނެތް. ސޮރީ ޝަހީމް.. މީދޫގެ ދަރިއެއް ގޮވައިގެން ތަގޭ ކެމްޕޭނަށް އަޔަސް މަމެން ވޯޓް ދޭނީ އިބޫއަށް..ތަށާ ޔާމީނަކަށް މިރަށަކު ތާއީދެއް ނެތް..

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫ އަނެއް މީހާ

09 September 2018

މީދޫ އެހެން މީހުންވެސް އުޅެޔޭ ކަލޭމެން ނޫނަކަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫ އަނެއް މީހާގެ ކޮއްކޮ

09 September 2018

ހީވާ ކަހަލަދޯ އެއް އިރަކު މީދޫގައި އެމްޑީޕީއަށް ސަޕޯޓް އޮތީމަ އަދިވެސް އެބައޮތޭ ސަޕޯޓް. މިހާރަކު ނެތް. ދެން ހަޖަމް ކޮށްލާ. ?ަ ހީވާ ކަހަލަ އަދި މީދޫ މީހުން ކިޔަނީ އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް އެކަންޔޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މީދޫ ބޮޑު މީހާ

09 September 2018

ތަމެން ހީކުރަނީތަ! މީދޫގެ މިފަހަރުގެ އަޢުލަބިއްޔަތު ގެންދާނީ ޕޕމ އިން. މޑޕ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވާލާފަ މިފަހަރުގެ ވޯޓް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަން ދައްކާލާނަން!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 September 2018

ސާބަހޭ ޝޭހް ލަތީފް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454