ޚަބަރު / މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ޝަހީބް "ރަހީނުކޮށް"، އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ސޮފްވާން މަޖުބޫރުކުރުވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް!

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޝަހީބު --ފޮޓޯ/މިހާރު

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު މިއަދު އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި "ރަހީނުކޮށް"، އަދި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ސޮފްވާން މަޖުބޫރުކުރެއްވި ކަަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަލަ ޝަހީބުގެ ފަރާތުން ޕޮލިހަށް މިރޭ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަހީބު ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތީ އޭނާއަށް ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށާއި ސޮފްވާން ހިންގެވި އަމަލް ބަލައިދޭށެވެ.

އެކަމަކު ޝަހީބްގެ ތުހުމަތު ސޮފްވާން ދޮގުކުރައްވަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ "ޝަހީބަށް ބިރުދައްކައި، ރަހީނުކޮށްފައި" ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކޮމިޝަންގެ ތެރޭގައި އާއްމު އުސޫލުން ޝަހީބުއާ އެކު ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން ތި ވިދާޅުވަނީ. ދެން ޕޮލިހާ ސުވާލު ކުރައްވާ،" ސޮފްވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު"ން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ޝަހީބު ވަނީ އޭނާ ތުހުމަތުކުރައްވާ ކަންކަމުގެ ބައެއް ތަފްސީލުތައް ދެއްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަަށް މީޓިން ރޫމްގައި އިންނަވަނިކޮށް ސޮފްވާން ފޯނުން ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު އޭނާ އިންނެވީ ޝަހީބުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި ކަމަށާއި ކޮންމެހެން ވެސް ބައްދަލުކޮށްލައްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސޮފްވާން ދެންނެވި ކަމަށް، ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ސޮފްވާން (ވ)، ޝަހީބާ އެކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

"އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މީޓިންގައި ވެސް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެން ބުނީމާ ސޮފްވާން ވިދާޅުވީ ވަކިން ބައްދަލުކޮށްލާފައި ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކަތަކެއް ހުރި ކަމަށް،" ޝަހީބު ތަފްސީލު ދެއްވި އެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބްރޯޑްކޮމްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ސޮފްވާންގެ ކޮޓަރީގައި ބޯދިގުކޮށް ހުރި ފިރިހެނަކު އިނެވެ.

އެކަމަށް މާ ބޮޑު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވައި ޝަހީބުގެ ކޮޓަރި އަށް ވެންނެވުމުން ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް މަޖުބޫރުކޮށް، އެކަން ކުރަން ސޮފްވާން ބިރުދެއްކެވި ކަމަށް ޝަހީބު ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކޮޓަރިން ނުކުންނަވަން އުޅުއްވަނިކޮށް ސޮފްވާން ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލެއްވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސޮފްވާން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ކިތައްމެ އިރެއް ވިޔަސް އެތަނުން ނުނިކުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި ފަހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ސޮފްވާން ތިން ކަމަކަށް ޑިމާންޑްކުރެއްވި ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ އަށް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވާށާއި، އެކަން ނުކުރެއްވޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ނުވަތަ ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، އަށް ދުވަހަށް، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސާ ހަވާލުކޮށް މެމޯއެއް ނެރުއްވުމެވެ.

އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވެން ނެތް ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވިން ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ހަރު އަޑުން ވިދާޅުވަނީ އިރު އޮއްސުނަސް ނުދާނަމޭ،" ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބުނިން މީޓިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެއޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތެކޭ. އެކަމަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާށޭ."

ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދޮރު ކައިރިއަށް ޖެހިވަޑައިގަތް ވަގުތު ދޮރުން ބޭރުގައި، "ބޯދިގު މީހާ ހުއްޓެ"ވެ. ކުރިން ސޮފްވާންގެ ކޮޓަރީގައި އިން މީހަކު ޝަހީބުގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ބޭރުގައި އެވަގުތު ހުރުމަކީ، ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް، އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ފުލުހުންނަށް ގުޅުއްވަން ޝަހީބު މަސައްކަތްކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު ފޯނު ނަންގަވައިފި ނަމަ އަތުލައި، ފާހާނާގެ ތަށި ތެރެއަށް ލައްވައި، ހަލާކުކޮށްލައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދެއްވި ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވުމަށް އައުން ލަސްވެގެން ކޮމިޝަންގެ އަންހެން މެމްބަރަކު ޝަހީބަށް ގުޅުއްވުމުން، "އޭނާ ހައިޖެކްކުރައްވައިގެން އުޅޭ" ކަމަށް ދަންނަވައި، އެތަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ މެމްބަރު އެތަނަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ.

ފަހުން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް، ވައިބާއިން މެސެޖްކޮށް އެންގެވީ، ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އޭނާ ހުންނެވި ހާލަތު ރިޕޯޓްކޮށް ފުލުހުންނަށް އެންގެވުމަށެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުންނެވޭ ގޮތަށް، ބައިގަޑިއެއްހާ އިރު ވަންދެން ދޮރު ތަޅުލައްވައިގެން، ދޮރުމަތީ ސޮފްވާން ހުންނެވި އެވެ. އޭނާ ޝަހީބުގެ އޮފީސް ކޮޓަރިން ނުކުންނެވީ 10 ޖެހި ފަހުން ކަމަށްވެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކާއި ދޭ އިންޒާރުތަކާ ހެދި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސޮފްވާންގެ އަމަލަކީ "އަޅުގަނޑުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި ބިރުދެއްކުން" ކަމަށެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސްގެން މި އުޅެނީ އެތަނަށް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް ލީ ހިސާބުންނެވެ. ޝަހީބު ފިޔަވައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު މިހާރުގެ ބްރޯޑްކޮމްގައި ނުހިމެނެ އެވެ.

141 ކޮމެންޓް, 1301 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 70%
icon angry icon angry 22%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޓިން އަދްރޭ

19 September 2018

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން!

The name is already taken The name is available. Register?

ރާޖޫ

19 September 2018

ސޮފުވާނު ބުނީ ވެރިމީހާ ބުންޏޯ ވޯޓުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ޓީވީ ބަނދުކުރަން. މައްސަލައަކަށްވީ ޝަހީބު އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެދުމުން

The name is already taken The name is available. Register?

އައިމިނާ

18 September 2018

ޝަހީބަށް ހަމްދަރުދީވަން ކިތަންމެވަރަކަށްވެސް. ކީއްކުރާނީ. އެހެރީ އެ ފަކީރަށްވެސްހަދާލިގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވަނި

18 September 2018

ޕޮލިހުން އެކައްޗެއްވެސް ނުބުނޭ ދޯ ހަމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރިޖު

18 September 2018

ކިހާ ސަޅި

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިޓައްޕު ހަސަނު

18 September 2018

ތި ކުރިކަމަކުން ޝަހީބާއި ޝަހީބުގެ މުޅި އާއިލާގެ ވޯޓުވެސް ޔާމީނަށް ނުލިބުނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނާއްޑޯ

18 September 2018

ފުލުހުއްނައް ތިމައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރެއް ނެތް.މަޗާ އިންސާފް އޮތީި ގެއްލިފަ. ސޮފްވާން އަތުގަ ބަޓަން.ސަޅި ދޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ގޭންގް

18 September 2018

ރައީސްބުނީ ގޭންގު ނޫޅެޔޭ އެކަމް މީހުންމަރާ ފޭރޭ ރަހީނު ކުރޭ އެކަމު ގޭންގެއް ނޫޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސައިނު

18 September 2018

ތިޔަތަނުގައި ހުރިހާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަށް އެގަޑީގަ މަސައްކަތް ނުކުރަނީތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަރީ

18 September 2018

ބްރޯޑްކޮމް ތެރޭގަ ތިބޭނެ ދޯ ތިކަން ދުއް އެހެން މީހުންވެސް، އެމީހުން ކޮބާތަ؟ ކިހާވަރެއްވީމަބާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިސްކަން ދޭނީ؟ ޕޕމ އާއި ޔާމިން ވެރިކަމުގަ ބައިތިއްބަން ތިކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޭކާރުކަމެއް. މާދަމާ ކަލޭމެން ނުވާނެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް. ޔާމީންގެ ފަހަތުގަ ތިބި މީހުންގެ ތަޖްރިބާއިން އެކަނިވެސް އެނގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަހަށް.

18 September 2018

މިއަދަކީ ބަންދު ދުވަހެއް ސުޓާފުން ނިކުމެ ނޫޅޭނެ..ސީސީޓީވީ ނުހުރޭ އޮފީސްތެރެއަކު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454