އިދިކޮޅުން މިހާރު ތިބީ ނުސީދާކޮށް ބަލި ގަބޫލުކޮށްގެން: ޕީޕީއެމް

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވާނެ ކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނުސީދާކޮށް ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕީޕީއެމުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށަކުން ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަނީ އޮޅުވާލަން ކަމަށެވެ. މީހުން ބިރު ގަންނަވައިގެން ވޯޓު ހޯދުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަންކަން ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ތިބީ ނުސީދާކޮށް ބަލި ގަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފިތުނަ އުފައްދަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ ތިމާމެން ޖެހި ހިސާބުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެމްޑީޕީއަށް އެބަ އިނގޭ 32 ޕަސެންޓް ވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ނުލިބޭކަން. އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއް ނޫން. އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދި ނުވެގެން ވިއްޔާ ބާކީ ހުރި ބަޔަކު ވެސް އެއްކޮށްގެން ކޭކު ބަހަން އެއްވި އެންމެންނާއި އަދި މި ދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ދޫކޮށްލާފަ ދިޔަ މީހުންނާ އެންމެން އެއްކުރީމަ ވެސް 32 ޕަސެންޓް ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބޭކަން އެނގޭ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފައްދަން އެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަންކަމާ މެދު ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓު އޮޅުވާލާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދަނީ އަބަދުވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމާ މެެދު ވެސް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމައަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާ ފުރިހަމަ އިލެކްޝަނެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ ކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ގައިމު ވެސް ޕީޕީއެމް ނިސްބަަތްވާ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ،

އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މި ޕްރެސްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެކަން ގަބޫލު ނުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލެއްވުމުން، ބަލި ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މިހާރު ވެސް އޮތީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށާއި ބަލިވި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުމުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ބިރު ދެއްކުމުގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ނުވަތަ 48 ގަޑިިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަަށް ބިރު ދެއްކުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހި ވަޑައިގެން ވޯޓު ދެއްވާށޭ. ބިރެއް ވެސް ނުދެއްކޭނެ އެހެން ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ." ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތޯރިގް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގައި ވެސް އެނގެނީ އިދިކޮޅަށް ތާއީދު ނެތްކަން ކަމަށާއި އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ގެނެސްގެން ވެސް ލިބުނު ތާއީދެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް (އިބޫ) ވެވަޑައިންނަވަމުންދާ ވައުދުތަކުގައި ވެސް އޮށްޓަރު ހުރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި ނަޝީދު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދެއްކަވާ ވާހަކަތަކުން ވެސް އެނގެނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބަލިވެފައިވާ އޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް." ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.