"ވީ ހާލެއްގައި ވާން"، ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެ ދާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ކޮންމެ ހާލެއްގައި ޖެހުނަސް، އަންނަ ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމަނިކުފާނު އިއްޔެ ފޮނުއްވެވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ މައްސަލަ ނުނިމުނު ނަމަވެސް، މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ ނޮވެމްބަރު އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ދާން. އެހާ އިރަށް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ނުނިމުނު ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ ވީ ހާލެއްގައި ވާން ރާއްޖެ ދިއުމަށް،" ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައިވެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ކުރި މައްސަލައިގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ 2015ގަ އެވެ. ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް ކުރީ ގަވާއިދާއި އުސޫލުން ބޭރުން ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އާލާސްކަންފުޅު ބޮޑުވުމުން، ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 2016 ޖެނުއަރީގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގަ އެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނައިން އަވައްޓެރި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން، ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ އެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ނިންމެވި އިރު، ޖަލަށް ލާފައި ތިބި އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުން މިހާރު ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ހުރި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގައި އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެގާރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މި ވަގުތު ހުންނެވީ ގޭ ބަންދުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވެސް ވަނީ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ގޭ ބަންދުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަހްމަދު މަހުލޫފް ވެސް ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ.